Na vsebino

Vabilo na 3. izredno sejo Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči

OBČINSKI SVET
Številka: 013-02/06-3/izr
Datum: 16.12.2009

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči ( Uradne objave Primorske novice, št. 41/03 in 17/06 ter Uradni list RS št. 70/07 in 51/08) in na podlagi 20. in 22. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Kanal ob Soči( Uradne objave Uradni list RS št. 76/08) sklicujem


3. izredno sejo občinskega sveta v ponedeljek 21. decembra 2009 ob 13,00 uri v sejni sobi občine, Trg svobode 23, Kanal

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

1. Razprava in sklepanje o predlogu Sklepa o določitvi normativa v heterogenih oddelkih prvega starostnega obdobja v OŠ Deskle.
Poročevalec župan Andrej Maffi ( Gradivo je podano v prilogi).
2. Razprava in sklepanje o predlogu Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave » Medobčinska uprava občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči«. – 2. branje.Poročevalec župan Andrej Maffi in predstojnik medobčinske uprave, mag. Simon Leban. ( Gradivo je podano v prilogi ).
- Sklep o ustanovitvi Medobčinske uprave
- Obrazložitev
3. Podpora občine podjetju Levplast d.o.o. za ohranitev delovnih mest.
Poročevalec župan Andrej Maffi. ( Gradivo in predlog sklepa bosta predložena na sami seji občinskega sveta).

Skladno s 3. odstavkom 27. člena Poslovnika občinskega sveta je vabilo s priloženim gradivom objavljeno vsaj tri dni pred sejo tudi na spletni strani občine.

Župan
Andrej Maffi, l.r.

Vabljeni:
- Člani občinskega sveta
- Dir. občinske uprave
- predstojnik medobčinske uprave, mag. Simon Leban

Obveščeni:
- Krajevne skupnosti v občini Kanal ob Soči,
- Nadzorni odbor
- vodje političnih strank
- mediji