Na vsebino

Vabilo na 29. redno sejo Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči

OBČINSKI SVET


Številka: 032102-1/2010-29
Datum: 20.1.2010


Na podlagi 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči ( Uradne objave Primorske novice, št. 41/03 in 17/06 ter Uradni list RS št. 70/07 in 51/08) in na podlagi 20. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Kanal ob Soči( Uradne objave Uradni list RS št. 76/08) sklicujem


29. redno sejo občinskega sveta v četrtek 28.januarja 2010 ob 17,00 uri v sejni sobi Občine, Trg svobode 23, Kanal


Potrditev zapisnika 27. in 28. redne seje občinskega sveta ter poročilo o realizaciji sprejetih sklepov 27. in 28. redne seje ( gradivo je podano v prilogi).

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

1. Razprava in sklepanje o predlogu Odloka o proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2010 – 2. branje.
Poročevalec župan Andrej Maffi in Nadzorni odbor
( Gradivo:
- Odlok o proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2010 z obrazložitvijo
- Proračun občine Kanal ob Soči – splošni del
- Proračun občine Kanal ob Soči – posebni del
- Načrt razvojnih programov za obdobje 2007-2011
- Kadrovski načrt
- Program prodaje in odkupa občinskega nepremičnega premoženja za leto 2010
je podano v prilogi)
- Letni program športa Občine Kanal ob Soči za leto 2010;
2. Razprava in sklepanje o predlogu Programa dela občinskega sveta občine Kanal ob Soči na rednih sejah za leto 2010 – 1. branje.
Poročevalec župan Andrej Maffi ( Gradivo je podano v prilogi).
3. Razprava in sklepanje o predlogu Sklepa o razpisu priznanj Občine Kanal ob Soči za leto 2010.
Poročevalec župan Andrej Maffi ( Gradivo je podano v prilogi).
4. Razprava in sklepanje o predlogu Sklepa o odločitvi vrednosti ure za varstvo učencev vozačev.
Poročevalec župan Andrej Maffi ( Gradivo je podano v prilogi).
5. Premoženjsko pravne zadeve.
6. Vprašanja, predlogi in pobude občinskih svetnikov.
Skladno s 3. odstavkom 27. člena Poslovnika občinskega sveta je vabilo s priloženim gradivom objavljeno vsaj tri dni pred sejo tudi na spletni strani občine.Župan
Andrej Maffi, l.r.Vabljeni:
- Člani občinskega sveta
- Dir. občinske uprave
- Predsednica Nadzornega odbora ( 1. točka dnevnega reda)Obveščeni:
- Krajevne skupnosti v občini Kanal ob Soči,
- Nadzorni odbor
- vodje političnih strank
- mediji