Na vsebino

Vabilo na 3. redno sejo Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči

Potrditev zapisnikov 1. in 2. redne seje občinskega sveta ( gradivo je podano v prilogi).

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

1. Razprava in sklepanje o predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave » Medobčinska uprava občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči« – skrajšani postopek.
- Priloga
- Sklep
Poročevalec župan Andrej Maffi ( Gradivo je podano v prilogi).

2. Razprava in sklepanje o predlogu Sklepa o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2011.
Poročevalec župan Andrej Maffi ( Gradivo je podano v prilogi )

3.Obvestilo o Sklepu župana o začasnem financiranju občine Kanal ob Soči v obdobju januar-marec 2011.
- Sklep
Poročevalec župan Andrej Maffi ( Gradivo je podano v prilogi).

4. Imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
5. Vprašanja, predlogi in pobude občinskih svetnikov.

Skladno s 3. odstavkom 27. člena Poslovnika občinskega sveta je vabilo s priloženim gradivom objavljeno vsaj tri dni pred sejo tudi na spletni strani občine.

Župan
Andrej Maffi

Vabljeni:
- Člani občinskega sveta
- Dir. občinske uprave
- Simon Leban, direktor Medobčinske uprave ( 1. točka dnevnega reda)

Obveščeni:
- Krajevne skupnosti v občini Kanal ob Soči,
- Mediji