Na vsebino

Vabilo na 4. redno sejo občinskega sveta

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:
Dnevni red

1. Kadrovske zadeve –
Imenovanje Nadzornega odbora in drugih stalnih delovnih teles občinskega sveta
( Statutarno-pravna komisija, Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti, Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe, Odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami)
Predlagatelj in poročevalec: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ( Gradivo bo podano na seji).
2. Razprava in sklepanje o predlogu Programa dela občinskega sveta na rednih sejah v letu 2011 – prvo branje.
Poročevalec župan Andrej Maffi ( Gradivo je podano v prilogi )
Program dela občinskega sveta za leto 2011
3. Razprava in sklepanje o predlogu Sklepa o financiranju političnih strank v Občini Kanal ob Soči.
Poročevalec župan Andrej Maffi ( Gradivo je podano v prilogi).
Financiranje političnih strank
4. Razprava in sklepanje o predlogu Sklepa o razpisu priznanj Občine Kanal ob Soči za leto 2011.
Poročevalec župan Andrej Maffi ( Gradivo je podano v prilogi )
Sklep o razpisu priznanj
5. Vprašanja, predlogi in pobude občinskih svetnikov.


Skladno s 3. odstavkom 27. člena Poslovnika občinskega sveta je vabilo s priloženim gradivom objavljeno vsaj tri dni pred sejo tudi na spletni strani občine.


Župan
Andrej Maffi, l.r.Vabljeni:
- Člani občinskega sveta
- Dir. občinske uprave


Obveščeni:
- Krajevne skupnosti v občini Kanal ob Soči,
- Mediji