Na vsebino

Vabilo na 7. redno sejo občinskega sveta občine Kanal ob Soči

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

1. Razprava in sklepanje o predlogu Rebalansa proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2011 – 1. branje.
Poročevalec župan Andrej Maffi in Nadzorni odbor( Gradivo je bilo poslano z gradivom za 6. redno sejo)
2. Kadrovske zadeve.
Poročevalec župan Andrej Maffi in Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ( Gradivo je bilo poslano z gradivom za 6. redno sejo )
3. Razprava in sklepanje o predlogu Sklepa o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč na domu.
Poročevalec župan Andrej Maffi in Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti( Gradivo je bilo poslano z gradivom za 6. redno sejo).
4. Vprašanja, predlogi in pobude občinskih svetnikov.

Skladno s 3. odstavkom 27. člena Poslovnika občinskega sveta je vabilo s priloženim gradivom objavljeno vsaj tri dni pred sejo tudi na spletni strani občine.


Župan
Andrej Maffi, l.r.


Vabljeni:
- Člani občinskega sveta
- Dir. občinske uprave
- Nadzorni odbor ( 1. točka dnevnega reda)

Obveščeni:
- Krajevne skupnosti v občini Kanal ob Soči,
- Mediji