Na vsebino

Vabilo na 15. redno sejo občinskega sveta Občine Kanal ob Soči

15. redno sejo Občinskega sveta v četrtek 15. marca 2012 ob 17,00 uri v
sejni sobi občine, Trg svobode 23, Kanal


Potrditev zapisnika 14. redne seje občinskega sveta (gradivo je podano v prilogi)

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

1. Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta Severne Primorske (Goriške razvojne regije)– Hitri postopek. Poročevalec župan Andrej Maffi in Andreja Trojar Lapanja Mrežna RRA- ICRA (Gradivo je podano v prilogi)

2.Sklepanje o določitvi prejemnikov občinskih priznanj za leto 2012.
Poročevalec župan Andrej Maffi

3. Razprava in sklepanje o potrditvi DIIP-a za investicijo Energetsko učinkovita prenova javne razsvetljave v Občini Kanal ob Soči. Poročevalec župan Andrej Maffi in GOLEA Nova Gorica. (Gradivo je na vpogled v tajništvu občine)

4.Razprava in sklepanje o predlogih sklepov za uskladitev obrazložitev posebnega dela proračuna in NRP. (Gradivo je podano v prilogi)

- sklep 1
- sklep 2
- sklep 3
- sklep 4
- sklep 5

Poročevalec župan Andrej Maffi (Gradivo je podano v prilogi)
5. Odlok o občinskih taksah – predlog 1. branje
Poročevalec župan Andrej Maffi , Odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami, Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe (Gradivo je podano v prilogi)

6. Odlok o urejanju javnih površin ter zunanjem videzu naselij v Občini Kanal ob Soči– predlog 1. branje Poročevalec župan Andrej Maffi (Gradivo je podano v prilogi)

7. Poročilo o delu medobčinske uprave občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči za obdobje od 1.1.2011 do 31.12. 2011. Poročevalec mag. Simon Leban, direktor medobčinske uprave. (Gradivo je podano v prilogi)

8. Premoženjske zadeve
9. Pobude, predlogi, vprašanja

Skladno s 3. odstavkom 27. člena Poslovnika občinskega sveta je vabilo s priloženim gradivom objavljeno vsaj tri dni pred sejo tudi na spletni strani občine.


Župan
Andrej Maffi


Vabljeni:
- člani občinskega sveta
- dir. občinske uprave
- Andreja Trojar Lapanja, Mrežna RRA-ICRA
- Odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami,
- Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe
- GOLEA Nova Gorica
- Mag. Simon Leban, direktor medobčinske uprave

Obveščeni:
- krajevne skupnosti v Občini Kanal ob Soči,
- nadzorni odbor
- mediji