Na vsebino

Vabilo na 1. izredno sejo Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči

1. izredno sejo občinskega sveta v četrtek, 11. 10. 2012 ob 17. uri v sejni sobi občine, Trg svobode 23, Kanal

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

1. Razprava in sklepanje o sprejemu Odloka o občinskem prostorskem načrtu - PREDLOG II. branje.
Poročevalec župan Andrej Maffi. (gradivo ste že prejeli pri gradivu za 18. redno sejo)

2. Volitve elektorjev - predstavnikov v volilno telo Občine Kanal ob Soči (2 kandidata) ter določitev kandidata za člana državnega sveta (1 kandidat).
Poročevalec Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. (gradivo bo podano na seji)

Skladno s 3. odstavkom 27. člena Poslovnika občinskega sveta je vabilo s priloženim gradivom objavljeno vsaj tri dni pred sejo tudi na spletni strani občine.

Župan, l.r.
Andrej Maffi

Vabljeni:
- člani občinskega sveta,
- direktorica občinske uprave,
- Odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami,
- Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe,
- Struktura, d.o.o.,
- Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

Obveščeni:
- Nadzorni odbor,
- krajevne skupnosti,
- mediji.