Na vsebino

Vabilo na 31. redno sejo Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči

31. redno sejo občinskega sveta v četrtek, 6. marca 2014 ob 17. uri, v
sejni sobi občine, Trg svobode 23, Kanal


Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:
1. Razprava in sklepanje o Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Nova Gorica – predlog - I. branje.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi 30. redne seje)

2. Razprava in sklepanje o Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinska uprava občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči«-hitri postopek.
Poročevalec župan GRADIVO: 1, 2

3. Razprava in sklepanje o prerazporeditvi virov sofinanciranja iz 23. člena ZFO-1-predlog.
Poročevalec župan GRADIVO: 1

4. Razprava in sklepanje o Strategiji oskrbe z vodo v Občini Kanal ob Soči –predlog.
Poročevalec župan GRADIVO: 1

5. Razprava in sklepanje o Spremembi sklepa o določitvi cene izvajanja gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo in odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih voda po predhodni obravnavi Elaborata o oblikovanju cen storitev oskrbe s pitno vodo in cen odvajanja ter čiščenja komunalnih odpadnih voda v Občini Kanal ob Soči–predlog.
Poročevalec župan GRADIVO: 1, 2, 3, 4

6. Razprava in sklepanje o Odloku o oskrbi s pitno vodo – predlog I. branje.
Poročevalec župan GRADIVO: 1

7. Razprava in sklepanje o Odloku o odvajanju in čiščenju odpadnih komunalnih in padavinskih voda – predlog I. branje.
Poročevalec župan GRADIVO: 1

8. Razprava in sklepanje o Pravilniku o uporabi objektov v lasti Občine Kanal ob Soči – predlog II. branje. GRADIVO: 1, 2

9. Kadrovske zadeve (gradivo bo podano na seji).
10. Pobude, predlogi in vprašanja.

Skladno s 3. odstavkom 27. člena Poslovnika občinskega sveta je vabilo s priloženim gradivom objavljeno vsaj tri dni pred sejo tudi na spletni strani občine.


Župan
Andrej Maffi, l.r.