Na vsebino

3. izredna seja Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči

 

3. izredno sejo občinskega sveta v sredo, 23. april 2014 ob 17. uri, v
sejni sobi občine, Trg svobode 23, Kanal


Potrditev zapisnika 31. redne seje občinskega sveta (gradivo je podano v prilogi).

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

1. Razprava in sklepanje o predlogu razveljavitve sklepa o določitvi cene izvajanja gospodarske javne službe zbiranja in odvoza odpadkov v Občini Kanal ob Soči -predlog.
Poročevalec župan GRADIVO

2. Poročilo o opravljenih aktivnostih na projektu RCERO Nova Gorica.
Poročevalec župan GRADIVO

3. Razprava in sklepanje o popravkih sklepa o cenah storitev oskrbe s pitno vodo in sklepa o cenah storitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda.
Poročevalec župan GRADIVO 1,2

4. Razprava in sklepanje o uskladitvi NRP "Vrtec v Kanalu – dograditev in energetska sanacija". GRADIVO


Skladno s 3. odstavkom 27. člena Poslovnika občinskega sveta je vabilo s priloženim gradivom objavljeno vsaj tri dni pred sejo tudi na spletni strani občine.
Župan
Andrej Maffi, l.r.

 

 

Zapisniki

Zapisnik seje