Na vsebino

4. izredna seja Občinskega sveta

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

1. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Kanal ob Soči za volilno leto 2014Poročevalec župan (gradivo v prilogi).
2. Razprava in sklepanje o uskladitvi NRP "Vrtec v Kanalu – dograditev in energetska sanacija".Poročevalec župan Andrej Maffi (gradivo v prilogi).
3. Premoženjsko pravne zadeve:
2/A – Sklep o drugi dopolnitvi Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Kanal ob Soči za leto 2014
2/B – Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi 33. redne seje).
4. Kadrovske zadeve:
- Sklep o spremembi sestave občinske volilne komisije Občine Kanal ob Soči.
Poročevalec župan (gradivo na seji).

Skladno s 3. odstavkom 27. člena Poslovnika občinskega sveta je vabilo s priloženim gradivom objavljeno vsaj tri dni pred sejo tudi na spletni strani občine.