Na vsebino

konstitutivna seja Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči

sklicujem konstitutivno sejo Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči, ki bo v četrtek 23. oktobra 2014, ob 17. uri v sejni sobi občine, Trg svobode 23, Kanal.

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov.
2. Poročilo Občinske volilne komisije o izidu volitev v občinski svet in volitev župana.
3. Imenovanje mandatne komisije za pregled prispelih pritožb in potrditev mandatov članov sveta in ugotovitev izvolitve župana.
4. Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov članov občinskega sveta.
5. Poročilo mandatne komisije in ugotovitev izvolitve župana.
6. Slovesna izjava župana in članov občinskega sveta.
7. Pozdravni nagovor župana.


Vabilu prilagamo:
- Obrazec-podatki o članu/članici občinskega sveta,
- Statut Občine Kanal ob Soči,
- Poslovnik o delu občinskega sveta Občine Kanal ob Soči,
- Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije.

Prosimo, da se seje zanesljivo udeležite ob napovedanem času. Občinske svetnice in svetnike pozivamo, da se pred sejo izkažejo s potrdilom o izvolitvi in osebnim dokumentom.


Župan
Andrej Maffi, l.r.

Vabljeni:
• novoizvoljeni člani občinskega sveta Občine Kanal ob Soči,
• Občinska volilna komisija,
• Občinska uprava Občine Kanal ob Soči,
• predstavniki medijev.