Na vsebino

1. redna seja občinskega sveta Občine Kanal ob Soči

1. redno sejo občinskega sveta v četrtek, 11. decembra 2014 ob 17. uri, v sejni sobi občine, Trg svobode 23, Kanal

Potrditev zapisnika konstitutivne seje Občinskega sveta Občine kanal ob Soči.

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:
1. Imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Poročevalec župan Andrej Maffi.
2. Razprava in sklepanje o Pravilniku o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah, sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta, ter članov drugih občinskih organov Občine Kanal ob Soči(predlog- 1. branje).
Poročevalec župan Andrej Maffi (gradivo je podano v prilogi).
3. Razprava in sklepanje o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2015 – predlog.
Poročevalec župan Andrej Maffi (gradivo je podano v prilogi).
4. Obvestilo o sprejetem Sklepu župana o začasnem financiranju občine Kanal ob Soči v obdobju januar - marec 2015.
Poročevalec župan Andrej Maffi.
5. Kadrovske zadeve.
5B,
5A
Poročevalec župan in KMVVI (gradivo bo dano na seji)
6. Seznanitev z Regijskim razvojnim načrtom na področju socialnega varstva.
Poročevalec župan Andrej Maffi (gradivo je podano v prilogi).
7. Vprašanja, predlogi in pobude občinskih svetnikov.

Skladno s 3. odstavkom 27. člena Poslovnika občinskega sveta je vabilo s priloženim gradivom objavljeno vsaj tri dni pred sejo tudi na spletni strani občine.

Andrej Maffi
župan


Vabljeni:
- člani občinskega sveta,
- direktorica občinske uprave.

Obveščeni:
- krajevne skupnosti v Občini Kanal ob Soči,
- mediji.