Na vsebino

Vabilo na 7. redno sejo občinskega sveta Občine Kanal ob Soči

7. redno sejo občinskega sveta v četrtek, 26. november 2015 ob 16. uri, v sejni sobi občine, Trg svobode 23, Kanal

Potrditev zapisnikov 6. redne seje, 1. dopisne in 3. izredne seje občinskega sveta.

Za sejo predlagam naslednji dnevni red:
1. Vprašanja, predlogi, pobude svetnikov in odgovori župana in občinske uprave.

2. Razprava in sklepanje o Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1

3. Razprava in sklepanje o Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO. 1

4. Razprava in sklepanje o Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega sklada malega gospodarstva Goriške – predlog I. branje.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1

5. Razprava in sklepanje o Rebalansu proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2015 – predlog.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO:
Odlok-rebalans
Obrazložitve rebalansa
Splošni del - tabela
Posebni del - tabela
Načrt razvojnih programov – tabela

6. Razprava in sklepanje o Tehničnem pravilniku o javnem vodovodu – predlog II. branje.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1, 2

7. Razprava in sklepanje o Tehničnem pravilniku o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih voda – predlog II. branje.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1, 2

8. Razprava in sklepanje o Pravilniku o uporabi objektov v lasti občine Kanal ob Soči – predlog I. branje.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi 6. redne seje)

9. Razprava in sklepanje o določitvi cen programov predšolske vzgoje, dodatnih znižanjih plačil vrtca in počitniških rezervacij v javnih vrtcih na območju Občine Kanal ob Soči.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1

10. Sklep o določitvi vrednosti NUSZ za leto 2016.
GRADIVO: 1

Skladno s 3. odstavkom 27. člena Poslovnika občinskega sveta je vabilo s priloženim gradivom objavljeno vsaj tri dni pred sejo tudi na spletni strani občine.


Andrej Maffi
Župan

Vabljeni:
- člani občinskega sveta
- direktorica občinske uprave
- Tatjana Gregorčič, v. d. direktorica JSMGG


Obveščeni:
- krajevne skupnosti v Občini Kanal ob Soči
- nadzorni odbor
- mediji