Na vsebino

8. redna seja občinskega sveta Občine Kanal ob Soči

OBČINA KANAL OB SOČI
OBČINSKI SVET
Številka: 9000-0012/2015-2
Datum: 6. 1. 2016

8. redno sejo občinskega sveta v četrtek, 14. januarja 2016 ob 16. uri, v
sejni sobi občine, Trg svobode 23, KanalPotrditev zapisnika 7. redne seje občinskega sveta.
Za sejo predlagam naslednji dnevni red:
1. Vprašanja, predlogi, pobude svetnikov ter odgovori župana in občinske uprave.

2. Razprava in sklepanje o Letnem poročilu o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta LEK in njihovih učinkih.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1 2, 3,

3. Sklepanje o predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi malega sklada Goriške – II. obravnava.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1,

4. Razprava in sklepanje o Poročilu o delu medobčinske uprave in sprejem ocene izvajanja občinskega programa varnosti za leto 2015.
Poročevalec (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1, 2, 3,

5. Razprava in sklepanje o spremembah in dopolnitvah Skupnega programa varnosti.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1, 2,

6. Razprava in sklepanje o Programu dela občinskega sveta v letu 2016.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1,

7. Razprava in sklepanje o razpisu nagrad in priznanj Občine Kanal ob Soči za leto 2016.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1,

8. Razprava in sklepanje o Celostni prometni strategiji.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1, 2,

9. Razprava in sklepanje o predlogu Sklepa o upravljanju Večnamenskega objekta v Levpi.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1,

10. Razprava in sklepanje o predlogu Sklepa o upravljanju Kulturnega doma v Ligu.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1,

11. Kadrovske zadeve:
11. A. Imenovanje v Svet javnega zavoda Goriška knjižnica.
11. B. Soglasje k imenovanju ravnatelja OŠ Deskle.
11. C. Imenovanje Komisije za dodeljevanje neprofitnih stanovanj v najem.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)


Skladno s 3. odstavkom 27. člena Poslovnika občinskega sveta je vabilo s priloženim gradivom objavljeno vsaj tri dni pred sejo tudi na spletni strani občine.

Andrej Maffi
Župan

Vabljeni:
- člani občinskega sveta
- direktorica občinske uprave
- Boštjan Mljač, Agencija Golea (k 2. točki dnevnega reda)
- Mateja Mislej, v. d. direktorica JSMGG (k 3. točki dnevnega reda)
- mag. Simon Leban, direktor Medobčinske uprave (k 4. in 5. točki dnevnega reda)


Obveščeni:
- krajevne skupnosti v Občini Kanal ob Soči
- nadzorni odbor
- mediji

Zapisniki

Zapisnik seje