Na vsebino

13. redna seja občinskega sveta občine Kanal ob Soči

 

13. redno sejo občinskega sveta v četrtek, 13. oktobra 2016, ob 16. uri, v sejni sobi občine, Trg svobode 23, Kanal

Potrditev zapisnika 12. redne seje občinskega sveta.

Za sejo predlagam naslednji dnevni red:

1. Vprašanja, predlogi, pobude svetnikov in odgovori župana in občinske uprave.

2. Informacija o pobudi krajanov Anhovega proti umestitvi lesnopredelovalnega centra v Anhovem in zahteva za prepoved obratovanja podjetja SICLES.

3. Razprava in sklepanje o II. Rebalansu proračuna Občine Kanal ob Soči s prilogami – predlog.
GRADIVO:
Rebalans II proračuna 2016 – uvod
Rebalans II proračuna 2016 – sklep
Odlok – Rebalans II proračuna 2016 – predlog
Splošni del proračuna - predlog
Posebni del proračuna – predlog
Načrt razvojnih programov 2016- 2019 – Predlog
Obrazložitve rebalansa II proračuna 2016 – predlog
Dopolnitev načrta ravnanja s stvarnim premoženjem
Obrazec št. 1 Dopolnitev načrta pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2016
Obrazec št. 2 Dopolnitev načrta razpolaganja z zemljišči za leto 2016

4. Razprava in sklepanje o predlogu dodatne redne zaposlitve ene oskrbovalke - pomoč družini na domu.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1

5. Razprava in sklepanje o predlogu Odloka modre cone – I. branje.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1

6. Razprava in sklepanje o začetku postopka za spremembo imena naselja in območij naselij v Občini Kanal ob Soči.
Poročevalec župan
GRADIVO: 1

7. Razprava in sklepanje o podpori deklaracije o načelih strpnosti ter projekt promocije strpnosti »Mi smo ZA STRPNOST«.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1, 2, 3, 4

8. Kadrovske zadeve.
(imenovanja v svet javnega zavoda osnovno varstvo, zobozdravstveno varstvo)
Poročevalec KMVVI


Skladno s 3. odstavkom 27. člena Poslovnika občinskega sveta je vabilo s priloženim gradivom objavljeno vsaj tri dni pred sejo tudi na spletni strani občine.


Andrej Maffi
župan


Vabljeni:
- člani občinskega sveta
- direktorica občinske uprave

Obveščeni:
- krajevne skupnosti v Občini Kanal ob Soči
- nadzorni odbor
- mediji

 

Zapisniki

Zapisnik seje