Na vsebino

14. redna seja občinskega sveta Občine Kanal ob Soči

14. redno sejo občinskega sveta v četrtek, 17. novembra 2016,
ob 16. uri, v sejni sobi občine, Trg svobode 23, Kanal


Potrditev zapisnika 13. redne seje občinskega sveta.

Za sejo predlagam naslednji dnevni red:

1. Vprašanja, predlogi, pobude svetnikov in odgovori župana in občinske uprave.

2. Informacija o nameravanih posegih podjetja Salonit Anhovo v posodobitev proizvodnje (sklepi MOP, ARSO).
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1

3. Razprava in sklepanje o Proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2017 in o Proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2018 – predlog.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO:
Proračun 201718-predlog-uvod
Proračun 201718-predlog-sklep
Uvod
Odlok o proračunu 2017
Odlok o proračunu 2018
Obrazložitve proračuna 2017-2018-predlog
Splošni del proračuna-predlog
Posebni del proračuna –predlog
Načrt razvojnih programov 2017-2020-predlog
Kadrovski načrt 2017
Kadrovski načrt 2018
Letni program športa 2017
Letni program športa 2018
Uvod-odlok načrt ravnanja
Predlog Odloka o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Kanal ob Soči za leto 2017
Obrazec št. 1 – Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja 2017
Obrazec št. 2 – Načrt razpolaganja z zemljišči 2017

4. Razprava in sklepanje o vrednosti točke NUSZ za leto 2017.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1, 2

5. Razprava in sklepanje o Odloku o načinu izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Kanal ob Soči - predlog II. branje.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1

6. Razprava in sklepanje o porabi presežka prihodkov nad odhodki javnega zavoda Ljudska univerza Nova Gorica.
Poročevalec (gradivo v prilogi)
GRADIVO. 1

7. Informacija o evidencah premoženja v lasti občine in stroškov po objektih, ki jih krije občinski proračun.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1

Skladno s 3. odstavkom 27. člena Poslovnika občinskega sveta je vabilo s priloženim gradivom objavljeno vsaj tri dni pred sejo tudi na spletni strani občine.


Andrej Maffi
župan

Vabljeni:
- člani občinskega sveta
- direktorica občinske uprave
- predstavniki podjetja Salonit Anhovo d.d.

Obveščeni:
- krajevne skupnosti v Občini Kanal ob Soči
- nadzorni odbor
- mediji

Zapisniki

Zapisnik seje