Na vsebino

17. redna seja občinskega sveta

17. redno sejo občinskega sveta, v četrtek, 30. marca 2017, s pričetkom ob 15.30, v dvorani Gasilskega doma Kanal s točko dnevnega reda:

1. Informacija o »Zdrava Občina za zdravo Slovenijo – Kazalniki zdravja v Občini Kanal ob Soči.
GRADIVO: 1, 2, 3, 4, 5

Seja se nadaljuje v sejni sobi občine po predlaganem dnevnem redu.

Potrditev zapisnika 16. redne seje občinskega sveta.

Za sejo predlagam naslednji dnevni red:

2. Razprava in sklepanju o podelitvi nagrad in priznanj Občine Kanal ob Soči za leto 2017.
INTERNO, ZAPRTO ZA JAVNOST
Poročevalec župan (Gradivo v prilogi)

3. Vprašanja, predlogi, pobude svetnikov in odgovori župana in občinske uprave.

4. Razprava in sklepanje o Predlogu Statuta Občine Kanal ob Soči – prvo branje.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1,

5. Razprava in sklepanje o Predlogu cene socialno varstvene storitve Pomoč na domu
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1,

6. Razprava in sklepanje o Odloku o načinu izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov v Občini Kanal ob Soči – druga obravnava.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1

7. Razprava in sklepanje o Elaboratu o oblikovanju cen storitev oskrbe s pitno vodo in cen odvajanja ter čiščenja komunalnih odpadnih voda v Občini Kanal ob Soči, marec 2017.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1, 2, 3, 4, 5

8. Sklepanje o potrditvi novelacije DIIP-a ter o uskladitvi kartice v veljavnem NRP 2017-2020 za investicijo Namakalni sistem Gorenje Polje (gradivo bo dano na seji).

9. Premoženjske zadeve.
GRADIVO: 1,


Skladno s 3. odstavkom 27. člena Poslovnika občinskega sveta je vabilo s priloženim gradivom objavljeno vsaj tri dni pred sejo tudi na spletni strani občine.


Andrej Maffi
župan

Vabljeni:
- člani občinskega sveta
- direktorica občinske uprave
- Doc.dr. Marko Vudrag, dr. med., spec. higiene, NIJZ
- Nevenka Mlinar, dr. med. spec. spl. Med
- Dragana Pajčin Sarjanović, dr.med. spec. družinske medicine
- Matjaž Divjak, dr.med. spec. družinske medicine

Obveščeni:
- krajevne skupnosti v Občini Kanal ob Soči
- nadzorni odbor
- mediji

Zapisniki

Zapisnik seje