Na vsebino

19. redna seja občinskega sveta

 

19. redno sejo občinskega sveta v četrtek, 6. julija 2017, ob 16. uri, v
sejni sobi občine, Trg svobode 23, Kanal


Potrditev zapisnika 18. redne seje občinskega sveta.

Za sejo predlagam naslednji dnevni red:

1. Vprašanja, predlogi, pobude svetnikov in odgovori župana in občinske uprave.

2. Razprava in sklepanje o sprejemu letnega poročila Javnega sklada malega gospodarstva Goriške (JSMGG) za leto 2016 in Poslovnega in finančnega načrta JSMGG za leto 2017.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1, 2, 3, 4, 5, 6

3. Razprava in sklepanje o Letnem poročilu izvajanja javne službe zbiranja in odvoza odpadkov za občino.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1

4. Razprava in sklepanje o Sklepanje o potrditvi novelacije IP-a, o uskladitvi kartice v veljavnem NRP 2017-2020 ter o zadolževanju za investicijo Filtracija vode Avče.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1

5. Razprava in sklepanju o Rebalansu proračuna občine Kanal ob Soči za leto 2017.
Poročevalec župan (Gradivo v prilogi)
GRADIVO:
Uvod-rebalans 2017 - predlog
Rebalans proračuna 2017 – predlog – sklep
Uvod - obrazložitev rebalansa
Odlok Rebalans proračuna 2017 - predlog
Splošni del – tabela
Posebni del – tabela
NRP – tabela
Obrazložitve rebalansa proračuna 2017 – predlog

6. Informacija o Sklepu o začetku postopka izdelave OPPN (sanacija razpršene gradnje Ajba).
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1

7. Informacija o Obvoznici Kanal.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO. 1

8. Kadrovske zadeve.
Poročevalec KMVVI


Skladno s 3. odstavkom 27. člena Poslovnika občinskega sveta je vabilo s priloženim gradivom objavljeno vsaj tri dni pred sejo tudi na spletni strani občine.


Andrej Maffi
župan

Vabljeni:
- člani občinskega sveta
- direktorica občinske uprave
- Darko Ličen, direktor podjetja Komunala d.d.
- mag. Iris Podobnik, direktorica Javnega sklad malega gospodarstva Goriške
-
Obveščeni:
- krajevne skupnosti v Občini Kanal ob Soči
- nadzorni odbor
- mediji

 

Zapisniki

Zapisnik seje