Na vsebino

21. redna seja občinskega sveta

 

21. redno sejo občinskega sveta v četrtek, 12. oktobra 2017, ob 16. uri, v
sejni sobi občine, Trg svobode 23, Kanal


Potrditev zapisnika 20. redne seje občinskega sveta.

Za sejo predlagam naslednji dnevni red:

1. Vprašanja, predlogi, pobude svetnikov in odgovori župana in občinske uprave.
GRADIVO: 1

2. Razprava in sklepanje o vlogi podjetja Salonit Anhovo d.d. na ARSO za pridobitev okoljevarstvenega soglasja za povečanje izkoriščanja mineralnih surovin.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1

3. Razprava in sklepanje o Statutu Občine Kanal ob Soči – II. branje.
Poročevalec koordinator statutarne komisije Dejan Valentinčič (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1

4. Razprava in sklepanje o Odloku o krajevnih skupnostih – I. branje.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1

5. Razprava in sklepanju o Odloku o pokopališkem redu v Občini Kanal ob Soči – I. branje.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1

6. Kadrovske zadeve - volitve v Državni svet.
Poročevalec KMVVI (gradivo bo dano na seji)

7. Obravnava zaključnega poročila Nadzornega odbora občine Kanal ob Soči o opravljenem nadzoru.
GRADIVO: 1
Poročevalka predsednica nadzornega odbora Ljudmila Čibej Boltar (gradivo v prilogi)

Skladno s 3. odstavkom 27. člena Poslovnika občinskega sveta je vabilo s priloženim gradivom objavljeno vsaj tri dni pred sejo tudi na spletni strani občine.

Andrej Maffi
župan

Vabljeni:
- člani občinskega sveta
- direktorica občinske uprave
- predsednica nadzornega odbora Ljudmila Čibej Boltar
- koordinator statutarne komisije Dejan Valentinčič
- predstavnika podjetja Salonit Anhovo d.d.: predsednik uprave Julijan Fortunat in član uprave dr. Tomaž Vuk

Obveščeni:
- krajevne skupnosti v Občini Kanal ob Soči
- nadzorni odbor
- mediji

 

Zapisniki

Zapisnik seje