Na vsebino

konstitutivna seja

 

 

KONSTITUTIVNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE KANAL OB SOČI,
ki bo v četrtek 20. decembra 2018, ob 16. uri,
v sejni sobi občine, Trg svobode 23, Kanal.

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči.
2. Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v občinski svet in volitev župana.
3. Imenovanje mandatne komisije za pregled prispelih pritožb in potrditev mandatov članov sveta in ugotovitev izvolitve župana.
4. Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov članov občinskega sveta.
5. Poročilo mandatne komisije in ugotovitev izvolitve župana.
6. Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
7. Slovesna izjava župana in članov občinskega sveta.
8. Pozdravni nagovor župana.


Vabilu prilagamo:
- Poročilo Občinske volilne komisije Občine Kanal ob Soči o izidu volitev v Občini Kanal ob Soči na lokalnih volitvah 18. 11. 2018
- Statut Občine Kanal ob Soči
- Poslovnik o delu občinskega sveta Občine Kanal ob Soči
- Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije
- Priročnik za občinske funkcionarje
- Obrazec za posredovanje podatkov, potrebnih za izplačilo sejnin in izjava


Prosimo, da se seje zanesljivo udeležite ob napovedanem času. Občinske svetnice in svetnike pozivamo, da se pred sejo izkažejo s potrdilom o izvolitvi in osebnim dokumentom.


Morebitno odsotnost sporočite na tel. št. 05 39 81 200.Andrej Maffi
župan


Vabljeni:
• Novoizvoljena županja in člani občinskega sveta Občine Kanal ob Soči
• Občinska volilna komisija
• Občinska uprava Občine Kanal ob Soči
• Predstavniki medijev

 

 

Zvočni posnetki

1002

1003

1004

1005

1006

1007

1008