Na vsebino

1. redna seja občinskega sveta občine Kanal ob Soči

1. redno sejo občinskega sveta v četrtek, 24. januarja 2019, ob 16. uri, v
sejni sobi občine, Trg svobode 23, Kanal


Potrditev zapisnika konstitutivne seje občinskega sveta.

Za sejo predlagam naslednji dnevni red:

Dnevni red:
1. Vprašanja, predlogi in pobude občinskih svetnikov.
GRADIVO: 1

2. Razprava in sklepanje o razpisu priznanj Občine Kanal ob Soči za leto 2019 –predlog.
Poročevalka županja Tina Gerbec (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1

3. Razprava in sklepanje o predlogu Statutarnega sklepa o razdružitvi stalnega delovnega telesa občinskega sveta v dve novi stalni delovni telesi – predlog.
Poročevalka županja Tina Gerbec (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1

4. Razprava in sklepanje o Programu dela občinskega sveta v letu 2019 – predlog.
Poročevalka županja Tina Gerbec (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1

5. Kadrovske zadeve (imenovanje nadzornega odbora, delovnih teles občinskega sveta ter imenovanja in soglasja k imenovanjem v svete zavodov).
Poročevalec KMVVI (gradivo bo dano na seji)


Skladno s 1. odstavkom 27. člena Poslovnika občinskega sveta je vabilo s priloženim gradivom objavljeno vsaj tri dni pred sejo tudi na spletni strani občine.


Tina Gerbec
županjaVabljeni:
- člani občinskega sveta
- direktorica občinske uprave

Obveščeni:
- krajevne skupnosti v Občini Kanal ob Soči
- nadzorni odbor
- mediji

Zapisniki

Zapisnik seje

Zvočni posnetki

zvočni posnetek 1. redne seje Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči z dne 24. 1. 2019