Na vsebino

3. redna seja občinskega sveta

3. redno sejo občinskega sveta v sredo, 3. aprila 2019, ob 16. uri, v
sejni sobi občine, Trg svobode 23, Kanal


Potrditev zapisnika 2. redne seje Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči.

Za sejo predlagam naslednji dnevni red:
1. Sklepanje o Proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2019 – predlog II. branje.
Poročevalka županja Tina Gerbec (gradivo v prilogi)
GRADIVO:

Proračun 2019- dopolnjen predlog – uvod
Proračun 2019- dopolnjen predlog – sklep
Odlok –proračun2019-dopolnjen predlog
Splošni del proračuna 2019-dopolnjen predlog
Posebni del proračuna 2019-dopolnjen predlog
Načrt razvojnih programov 2019-2022-dopolnjen predlog
Obrazložitve proračuna 2019-dopolnjen predlog
Letni program športa 2019-dopolnjen predlog


2. Razprava in sklepanje o financiranju političnih strank v občini Kanal ob Soči.
Poročevalka županja Tina Gerbec (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1, 2, 3

3. Predstavitev gradnje optičnega omrežja v sklopu projekta RUNE.
Poročevalec Stanko Šalamon, direktor podjetja Eurocon d.o.o.
GRADIVO:1, 2

4. Razprava in sklepanje o podaji soglasja k predlogu cene socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu za leto 2019.
Poročevalec predstavnik Doma upokojencev Nova Gorica (gradivo v prilogi 2. redne seje)

5. Razprava in sklepanje o Poročilu o delu RRA Severne Primorske d.o.o. Nova Gorica za leto 2018.
Poročevalec Črtomir Špacapan, direktor RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. (gradivo v prilogi)
GRADIVO:1, 2

6. Informacija o izdanem Okoljevarstvenem soglasju za poseg: povečanje zmogljivosti izkoriščenja mineralnih surovin lapor in apnenec za industrijske namene v kamnolomu Anhovo na 2.000.000 t/letno.
Poročevalka županja (gradivo v prilogi)
GRADIVO:1

7. Vprašanja, predlogi in pobude občinskih svetnikov in odgovori občinske uprave.

8. Razprava in sklepanje o Zaključnem računu proračuna občine za leto 2018.
Poročevalka Barbra Bittner, glavna računovodkinja
GRADIVO:1, 2, 3, 4, 5

9. Obravnava pritožbe EKO Anhovo.
Poročevalka županja Tina Gerbec (gradivo v prilogi)
GRADIVO:1

10. Kadrovske zadeve.
Poročevalec predsednik KMVVI


Skladno s 1. odstavkom 27. člena Poslovnika občinskega sveta je vabilo s priloženim gradivom objavljeno vsaj tri dni pred sejo tudi na spletni strani občine.


Tina Gerbec
županja


Vabljeni:
- člani občinskega sveta
- direktorica občinske uprave
- Stanko Šalamon, direktor podjetja Eurocon d.o.o. (k 3. točki dnevnega reda)
- Bernarda Pirih, vodja Centra za pomoč na domu (k 4. točki dnevnega reda)
- Črtomir Špacapan, direktor RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. (k 5. točki dnevnega reda)
- Julijan Fortunat, predsednik uprave in dr. Tomaž Vuk, član uprave podjetja Salonit Anhovo d.d. (k 6. točki dnevnega reda)

Obveščeni:
- krajevne skupnosti v Občini Kanal ob Soči
- nadzorni odbor
- mediji

Zapisniki

Zapisnik seje

Zvočni posnetki

3rs-okn