Na vsebino

9. redna seja Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči

9. redno sejo občinskega sveta v četrtek, 30. januarja 2020, ob 16. uri, v
sejni sobi občine, Trg svobode 23, Kanal


Potrditev zapisnika 8. redne seje Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči.

Za sejo predlagam naslednji dnevni red:

1. Razprava in sklepanje o Pravilniku o postopku oddaje prostora v Hiši dobre volje Deskle v občasno uporabo, predlog drugo branje.
Poročevalka: Klara Golja, višji referent za družbene zadeve (gradivo v prilogi).
GRADIVO:1

2. Razprava in sklepanje o Pogojih in merilih za izbor in vrednotenje programov športa v Občini Kanal ob Soči ter letnemu programa športa v Občini Kanal ob Soči za leto 2020.
Poročevalci: Nika Testen, strokovna sodelavka v TIC-u in Olaf Grbec, Gol-šport d.o.o. (gradivo v prilogi).
GRADIVO: 1

3. Razprava in sklepanje o predlogu letnega programa GJS zbiranje in odvoz odpadkov in GJS obdelava in odlaganje odpadkov za leto 2020 ter devet mesečno poročilo za leto 2019.
Poročevalec: Dario Rolih, vodja PE RZO, Komunala Nova Gorica d.d. (gradivo v prilogi).
GRADIVO: 1

4. Seznanitev s Strategijo za mlade v Občini Kanal ob Soči 2020-2024, ki so jo pripravili mladi v sklopu projekta Aktivni mladi v Občini Kanal ob Soči.
Poročevalka: Nika Testen, strokovna sodelavka v TIC-u (gradivo v prilogi).
GRADIVO: 1

5. Razprava in sklepanje o razpisu priznanj Občine Kanal ob Soči za leto 2020.
Poročevalka: županja Tina Gerbec (gradivo v prilogi).
GRADIVO: 1

6. Razprava in sklepanje o Programu dela občinskega sveta za leto 2020.
Poročevalec: Nejc Kumar, direktor občinske uprave (gradivo v prilogi).
GRADIVO: 1

7. Premoženjske zadeve.
Poročevalec: Nejc Kumar, direktor občinske uprave (gradivo v prilogi).
GRADIVO: 1

8. Kadrovske zadeve (imenovanje članov Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Kanal ob Soči).
Poročevalec: predsednik KMVVI (gradivo v prilogi).
GRADIVO: 1

9. Vprašanja, predlogi in pobude občinskih svetnikov ter odgovori občinske uprave.

Skladno s 1. odstavkom 27. člena Poslovnika občinskega sveta je vabilo s priloženim gradivom objavljeno vsaj tri dni pred sejo tudi na spletni strani občine.


Tina Gerbec
županja

Vabljeni:
- člani občinskega sveta
- Nejc Kumar, direktor občinske uprave
- Olaf Grbec, Gol-šport d.o.o. (k 2. točki dnevnega reda)
- Dario Rolih, vodja PE RZO, Komunala Nova Gorica d.d. (k 3. točki dnevnega reda)


Obveščeni:
- krajevne skupnosti v Občini Kanal ob Soči
- nadzorni odbor
- mediji


 

Zapisniki

Zapisnik seje

Zvočni posnetki

9. redne seje OS(1)