Na vsebino

18. redna seja OS Občine Kanal ob Soči

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 62/2019, z dne 18. 10. 2019) in na podlagi 20. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 62/2019, z dne 18. 10. 2019) sklicujem

18. redno sejo občinskega sveta v sredo, 23. junija 2021, ob 16. uri, v večnamenski dvorani OŠ Kanal, Gradnikova ulica 25, 5213 Kanal

Potrditev zapisnika 4. dopisne seje Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči.

Za sejo predlagam naslednji dnevni red:

1. Razprava in sklepanje o osnutku pokrajinske zakonodaje. Poročevalci: Predstavniki Državnega sveta RS (gradivo v prilogi)

GRADIVO: 1

2. Razprava in sklepanje o letnem poročilu o izvajanju javne službe zbiranja in odvoza odpadkov za Občino Kanal ob Soči za leto 2020. Poročevalec: Dario Rolih, vodja PE RZO, Komunala Nova Gorica d.d. (gradivo v prilogi)

GRADIVO: 1

3. Predlog sklepa o potrditvi cene storitve obvezne občinske gospodarske javne službe zagotavljanja 24-urne dežurne službe v okviru pogrebne dejavnosti v Občini Kanal ob Soči za leto 2021. Poročevalec: Nejc Kumar, direktor (gradivo v prilogi)

GRADIVO: 1

4. Razprava in sklepanje o predlogu uskladitve vrednosti investicij v veljavnem rebalansu I proračuna občine za leto 2021 in v NRP 2021-2024. Poročevalka: Metoda Humar, višja svetovalka za gospodarstvo in finance (gradivo v prilogi)

GRADIVO: 1

5. Razprava in sklepanje o problematiki z divjadjo v Občini Kanal ob Soči. Poročevalec: Tina Gerbec, županja

6. Kadrovske zadeve: - Imenovanja predstavnika občine v svet Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost – Gasilska enota Nova Gorica - Imenovanja predstavnika občine v Svet zavoda Glasbene šole Nova Gorica Poročevalec: Risto Djurić, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

7. Vprašanja, predlogi in pobude občinskih svetnikov ter odgovori občinske uprave.

Skladno s 1. odstavkom 27. člena Poslovnika občinskega sveta je vabilo s priloženim gradivom objavljeno vsaj tri dni pred sejo tudi na spletni strani občine. Tina Gerbec županja Vabljeni: - člani občinskega sveta - Nejc Kumar, direktor občinske uprave - Državni svet RS (k 1. točki dnevnega reda) - Dario Rolih, vodja PE RZO, Komunala Nova Gorica d.d. (k 2. točki dnevnega reda) - LD Kanal, LD Paljevo in LD Dobrovo (k 5. točki dnevnega reda) - občinska uprava Obveščeni: - krajevne skupnosti v Občini Kanal ob Soči - nadzorni odbor - mediji

Zapisniki

Zapisnik 18. redne seje OS

PRILOGE:

Zapisnik 20. seje odbora za gospodarstvo 

Zapisnik 15. seje KMVVI 

Zvočni posnetki

18 redna seja(1)