Na vsebino

Sklic 26. redne seje občinskega sveta Občine Kanal ob Soči

OBČINA KANAL OB SOČI
OBČINSKI SVET

Številka: 9000-0008/2022-3
Datum: 19. september 2022

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 62/2019, z dne 18. 10. 2019) in na podlagi 20. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 62/2019, z dne 18. 10. 2019) sklicujem  

26. redno sejo občinskega sveta v četrtek, 29. septembra 2022, ob 16. uri, v sejni sobi občine, Trg svobode 23, Kanal 

Potrditev zapisnika 24. redne seje Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči.
Potrditev zapisnika 25. redne seje Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči.
Potrditev zapisnika 7. dopisne seje Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči.


Za sejo predlagam naslednji dnevni red:

1.    Sklep o potrditvi mandata nadomestnemu članu občinskega sveta.

Poročevalec: Dejan Valentinčič, predsednik Občinske volilne komisije (gradivo v prilogi).

GRADIVO: 1


2.    Informacija o 6-mesečni realizaciji Proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2022.

Poročevalka: Metoda Humar, višja svetovalka za gospodarstvo in finance (gradivo v prilogi).

GRADIVO: 

UVOD – 6-mesečna realizacija proračuna 2022

Poročilo o izvrševanju proračuna v Občini Kanal bo Soči v obdobju od januarja do junija 2022

Splošni del proračuna –polletna realizacija 2022

Posebni del  proračuna – polletna realizacija 2022

Prerazporeditve – realizacija junij 2022

Poročilo o porabi proračunske rezerve – junij 2022


3.    Razprava in sklepanje o Rebalansu proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2022. Poročevalka: Metoda Humar, višja svetovalka za gospodarstvo in finance (gradivo v prilogi).

GRADIVO:

UVOD – rebalans II 2022 – predlog

Uvodna obrazložitev – REBALANS II 2022 – predlog

Odlok o rebalansu II proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2022 – predlog

Splošni del rebalansa II proračuna 2022 – predlog

Posebni del rebalansa II proračuna 2022 – predlog

Načrt razvojnih programov 2022-2025 – predlog

Obrazložitve rebalansa II 2022 – predlog

Rebalans II za leto 2022 – predlog – sklep

Sklep o 2. dopolnitvi Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem

Obrazec 1-2 Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja - predlog

Obrazec 2-2 Načrt razpolaganja z zemljišči – predlog


4.    Razprava in sklepanje o Pravilniku o pokopu na način z raztrosom pepela pokojnika na pokopališču Kanal.

Poročevalka: Metoda Humar, višja svetovalka za gospodarstvo in finance (gradivo v prilogi).

GRADIVO: 1 2 3 4


5.    Soglasje k Pravilniku o notranji organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest javnega zavoda Zavod za turizem, kulturo, mladino in šport Kanal.

Poročevalka: Lara Lovišček, predsednica sveta zavoda ZTKMŠ Kanal (gradivo v prilogi).

GRADIVO: 1


6.    Razprava in sklepanje o pomoči pri sofinanciranju stroškov hiše dobre volje v Desklah.

Poročevalka: predstavniki Doma upokojencev Nova Gorica (gradivo v prilogi).

GRADIVO: 1


7.   Seznanitev s poročilom o varnostni problematiki v Občini Kanal ob Soči za leto 2021.

Poročevalec: predstavnik policijske postaje Nova Gorica (gradivo v prilogi).

GRADIVO: 1


8.   Seznanitev s poročilom o delu Medobčinske uprave občin Bovec, Kobarid, Tolmin, Kanal ob Soči za obdobje od 1.1.2021 – 31.12.2021.

Poročevalka: Suzana Konec, vodja medobčinske uprave (gradivo v prilogi).

GRADIVO: 1


9.   Razprava in sklepanje o porabi presežka prihodkov nad odhodki javnega zavoda Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica za leto 2021.

Poročevalka: Irena Škvarč, direktorica Goriške knjižnice (gradivo v prilogi).

GRADIVO: 1


10.   Razprava in sklepanje o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v občini Kanal ob Soči za volilno leto 2022.

Poročevalec: Tina Gerbec, županja (gradivo v prilogi).

GRADIVO: 1


11.   Volitve elektorjev – predstavnikov v volilno telo Občine Kanal ob Soči (2 kandidata) ter določitev kandidata za člana Državnega sveta (1 kandidat).

Poročevalec: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (gradivo bo podano na seji)


12.   Vprašanja, predlogi in pobude občinskih svetnikov ter odgovori občinske uprave.

 

Skladno s 1. odstavkom 27. člena Poslovnika občinskega sveta je vabilo s priloženim gradivom objavljeno vsaj tri dni pred sejo tudi na spletni strani občine.

Tina Gerbec
županja

Vabljeni:

 • člani občinskega sveta
 • Nejc Kumar, direktor občinske uprave
 • Dejan Valentinčič, predsednik Občinske volilne komisije (k 1. točki dnevnega reda)
 • predstavniki Doma upokojencev Nova Gorica (k 6. točki dnevnega reda)
 • predstavnika policijske postaje Nova Gorica (k 7. točki dnevnega reda)
 • Suzana Konec, vodja medobčinske uprave (k 8. točki dnevnega reda)
 • Irena Škvarč, direktorica Goriške knjižnice (k 9. točki dnevnega reda)
 • občinska uprava

Obveščeni:

 • krajevne skupnosti v Občini Kanal ob Soči
 • nadzorni odbor
 • mediji

Zapisniki

Zapisnik 26. redne seje OS

Priloge:


Zapisnik 23. redne seje KMVVI

Zapisnik 29. redne seje odbora za gospodarstvo

Zapisnik 20. redne seje odbora za negospodarstvo

Zvočni posnetki

Zvočni posnetek 26. redne seje