Na vsebino

Sklic 10. redne seje Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči

OBČINA KANAL OB SOČI

OBČINSKI SVET

 

Številka: 9000-0001/2024-3

Datum: 29. februar 2024

 

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 62/2019, z dne 18. 10. 2019) in na podlagi 20. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 62/2019, z dne 18. 10. 2019) sklicujem

 

 10. redno sejo občinskega sveta v torek, 19. marca 2024, ob 17. uri, v sejni sobi občine, Trg svobode 23, Kanal

 

Potrditev zapisnika 9. redne seje Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči.

 

Za sejo predlagam naslednji dnevni red:

1.    Razprava in sklepanje o Programu dela občinskega sveta za koledarsko leto 2024.

Poročevalec: Miha Stegel, župan (gradivo v prilogi).

GRADIVO: 1

2.    Razprava in sklepanje o razpisu priznanj Občine kanal ob Soči za leto 2024.

Poročevalka: Lora Zimic Mugerli, sodelavka za promocijska opravila in splošne dejavnosti (gradivo v prilogi).

GRADIVO: 1

3.    Razprava in sklepanje o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra.

Poročevalec: Miha Grenkuš, višji svetovalec za upravno pravne zadeve (gradivo v prilogi).

GRADIVO: 1

4.    Razprava in sklepanje o ugotovitvi imetnika lastninske pravice in ukinitvi statusa javnega dobra.

Poročevalec: Miha Grenkuš, višji svetovalec za upravno pravne zadeve (gradivo v prilogi).

GRADIVO: 1

5.    Razprava in sklepanje o predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinska uprava občin Bovec , Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči«, prvo branje.

Poročevalka: Suzana Konec, vodja medobčinske uprave (gradivo v prilogi).

GRADIVO: 1

6.    Razprava in sklepanje o poročilu o delu Medobčinske uprave občin Bovec, Kobarid, Tolmin, Kanal ob Soči za obdobje od 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023.

Poročevalka: Suzana Konec, vodja medobčinske uprave (gradivo v prilogi).

GRADIVO: 1

7.    Razprava in Sklepanje o podaji soglasja k ekonomski ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu kot socialna oskrba na domu.

Poročevalka: Bernarda Pirih, vodja pomoči na domu (gradivo v prilogi).

GRADIVO: 1

8.    Razprava in sklepanje o porabi presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2023 javnega zavoda Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica.

Poročevalka: Irena Škvarč, direktorica Goriške knjižnice Franceta Bevka Nova Gorica (gradivo v prilogi).

GRADIVO: 1

9.    Razprava in sklepanje o porabi presežka prihodkov nad odhodki javnega zavoda Osnovna šola Kanal za leto 2023.

Poročevalka: Barbara Kragelj Jerič, ravnateljica Osnovne šole Kanal (gradivo v prilogi).

GRADIVO: 1

10.  Razprava in sklepanje o razporeditvi poslovnega izida - presežka prihodkov nad odhodki javnega zavoda Osnovna šola Deskle za leto 2023 in iz preteklih let.

Poročevalka: mag. Ana Košuta Skok, ravnateljica Osnovne šole Deskle (gradivo v prilogi).

GRADIVO: 1

11.  Razprava in sklepanje o Programski zasnovi glasila Občine Kanal ob Soči MOST 2024 – 2027.

Poročevalka: Mojca Kofol, odgovorna urednica glasila Občine Kanal ob Soči MOST (gradivo v prilogi).

GRADIVO: 1

12.  Kadrovske zadeve.

Poročevalec: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

Odgovori na vprašanja, predloge in pobude občinskih svetnikov.

 

Skladno s 1. odstavkom 27. člena Poslovnika občinskega sveta je vabilo s priloženim gradivom objavljeno vsaj tri dni pred sejo tudi na spletni strani občine.

 

 

Miha Stegel

Župan

 

 

Vabljeni:

-          člani občinskega sveta

-          Suzana Konec, vodja medobčinske uprave (k 5. in 6. točki dnevnega reda)

-          Bernarda Pirih, vodja pomoči na domu (k 7. točki dnevnega reda)

-          Irena Škvarč, direktorica Goriške knjižnice Franceta Bevka Nova Gorica (k 8. točki dnevnega reda)

-          Barbara Kragelj Jerič, ravnateljica Osnovne šole Kanal (k 9. točki dnevnega reda)

-          mag. Ana Košuta Skok, ravnateljica Osnovne šole Deskle (k 10. točki dnevnega reda)

-          Mojca Kofol, odgovorna urednica glasila Občine Kanal ob Soči MOST (k 11. točki dnevnega reda)

 

Obveščeni:

-          krajevne skupnosti v Občini Kanal ob Soči

-          nadzorni odbor

-          mediji

Zvočni posnetki

zdruzeno_1002