Na vsebino

Sklic 11. redne seje občinskega sveta

OBČINA KANAL OB SOČI

OBČINSKI SVET

 

Številka: 9000-0002/2024-2

Datum: 29. april 2024

 

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 62/2019, z dne 18. 10. 2019) in na podlagi 20. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 62/2019, z dne 18. 10. 2019) sklicujem

 

11. redno sejo občinskega sveta v torek, 14. maja 2024, ob 17. uri, v sejni sobi občine, Trg svobode 23, Kanal

 

Potrditev zapisnika 10. redne seje Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči.

 

Za sejo predlagam naslednji dnevni red:

1. Razprava in sklepanje o podelitvi priznanj Občine Kanal ob Soči za leto 2024 - predlog.

Poročevalec: Komisija za odlikovanja in priznanja ter vloge in pritožbe (gradivo v prilogi). INTERNO, ZAPRTO ZA JAVNOST

2. Razprava in sklepanje o Rebalansu I proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2024. Poročevalka: Metoda Humar, višja svetovalka za gospodarstvo in finance (gradivo v prilogi).

GRADIVO:

Uvod – rebalans I proračuna 2024

Uvod v Rebalans I proračuna za leto 2024 - predlog

Odlok o Rebalansu I proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2024 – predlog

Splošni del rebalansa I proračuna za leto 2024- predlog – tabela

Posebni del rebalansa I proračuna za leto 2024- predlog – tabela

Načrt razvojnih programov 2024-2027 – predlog – tabela

Obrazložitve Rebalansa I proračuna za leto 2024 – predlog

Sklep o potrditvi predloga rebalansa I proračuna za leto 2024

Sklep o potrditvi DIIP-ov za investicije in projekte uvrščene v NRP - predlog

Dopolnjen Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Kanal ob Soči za leto 2024 – predlog + obrazci

- Obrazci: 1,2,3

Dopolnjen Načrt ravnanja s premičnim premoženjem Občine Kanal ob Soči za leto 2024 - predlog

3.    Razprava in sklepanje o potrditvi Elaboratov o oblikovanju cen storitev GJS s področja ravnanja s komunalnimi odpadki.

Poročevalec: Darko Ličen, direktor podjetja Komunala Nova Gorica d. d. (gradivo v prilogi).

GRADIVO: 1

4.    Razprava in skepanje o Letnem poročilu Javnega sklada malega gospodarstva Goriške (JSMGG) za leto 2023 ter Poslovnem in finančnem načrtu JSMGG za leto 2024.

Poročevalka: mag. Iris Podobnik, direktorica JSMGG (gradivo v prilogi).

GRADIVO: 1

5. Razprava in sklepanje o podaji soglasja k Splošnim pogojem poslovanja JSMGG za pomoči de minimis.

Poročevalka: mag. Iris Podobnik, direktorica JSMGG (gradivo v prilogi).

GRADIVO: 1

6. Razprava in sklepanje o podaji soglasja k Splošnim pogojem poslovanja JSMGG po skupinski izjemi v kmetijstvu.

Poročevalka: mag. Iris Podobnik, direktorica JSMGG (gradivo v prilogi).

GRADIVO: 1

7. Razprava in sklepanje o predlogu Zaključnega računa Občine Kanal ob Soči za leto 2023.

Poročevalec: Miha Stegel, župan (zaključni račun je bil svetnikom poslan 29. 3. 2024 po e-pošti).

GRADIVO:

Splošni del

Posebni del

Realizacija

Obrazložitve

Priloge

8.    Kadrovske zadeve.

Poročevalec: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

9. Odgovori na vprašanja, predloge in pobude občinskih svetnikov.

 

Skladno s 1. odstavkom 27. člena Poslovnika občinskega sveta je vabilo s priloženim gradivom objavljeno vsaj tri dni pred sejo tudi na spletni strani občine.

 

 

Miha Stegel l. r.

župan

 

 

Vabljeni:

-          člani občinskega sveta

-          Darko Ličen, direktor podjetja Komunala Nova Gorica d. d. (k 3. točki dnevnega reda)

-          mag. Iris Podobnik, direktorica JSMGG in občinska uprava (k 4., 5. in 6. točki dnevnega reda)

 

Obveščeni:

-          krajevne skupnosti v Občini Kanal ob Soči

-          nadzorni odbor

-          mediji

Zvočni posnetki

Zvočni posnetek 11. redne seje OS - 14.5.2024