Na vsebino

Vabilo za 18. redno sejo občinskega sveta, v četrtek, 3. februarja 2005 ob 17 uri v sejni sobi Občine Kanal

OBČINA KANAL OB SOČI
Občinski svet

Številka: 062-03/03-18
Datum: 21. 1. 2005

Na podlagi 16.,18. in 20. člena Statuta Občine Kanal ob Soči(Uradne objave Primorskih novic, št.41/03) in na podlagi 23. člena Poslovnika občinskega sveta (Uradne objave Primorskih novic, št.42/99) sklicujem18. redno sejo občinskega sveta, v četrtek, 3. februarja 2005 ob 17.00 uri v sejni sobi Občine, Trg svobode 23, KanalZa sejo predlagam naslednji dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 17. redne seje Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči.

2. Sklep o razpisu priznanj občine Kanal ob Soči za leto 2005. Poročevalec župan Miran Ipavec. priloga_k_tocki_2_razpis_priznanj_za_leto_2005.doc

3. Obravnava Odloka o proračunu Občine Kanal ob Soči zaleto 2005 – PREDLOG, druga obravnava. Poročevalec župan Miran Ipavec. priloga_k_tocki_3_odlok_o_proracunu_2005_predlog.doc


4. Program dela občinskega sveta Občine Kanal ob Soči na rednih sejah za leto 2005 – OSNUTEK. priloga_k_tocki_4_program_dela_obcinskega_sveta_obcine_kanal_ob_soci_na_rednih_sejah_za_leto_2005.doc

5. Obravnava in sprejem Odloka o ustanovitvi Goriške knjižnice Franceta Bevka Nova Gorica. - druga obravnava. Poročevalec župan Miran Ipavec. priloga_k_tocki_5_odlok_knjiznica_obrazlozitev.doc
priloga_k_tocki_5_odlok_knjiznica.doc

6. Obravnava Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Glasbena šola Nova Gorica.-prva obravnava. Poročevalec župan Miran Ipavec. priloga_k_tocki_6_odlok_glasbena_sola_obrazlozitev.doc
priloga_k_tocki_6_odlok_glasbena_sola.doc

7. Soglasjek sprejemu statuta javnega zavoda Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica. Poročevalec župan Miran Ipavec. sklep_o_pogojnem_soglasju_k_statutu_zd.doc

8. Soglasje k sprejemu statuta javnega zavoda Zdravstveni dom Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica. Poročevalec župan Miran Ipavec. sklep_k_statutu_javnega_zavoda_zdravstveni_dom_zobozdravstveno_varstvo_nova_gorica.doc

9. Premoženjskopravne zadeve

10. Predlogi, vprašanja in pobude občinskih svetnikov.Župan
Miran Ipavec l.rVabljeni:- člani občinskega sveta
- predsednik nadzornega odbora,
- medijiObveščeni:- krajevne skupnosti v občini Kanal ob Soči
- prvaki političnih strank
- uredništvo časopisa Most