Na vsebino

Vabilo na 18. sejo občinskega sveta

18. sejo občinskega sveta v torek 23.9.2008 ob 17,00 uri v sejni sobi Občine,
Trg svobode 23, Kanal

Za sejo predlagam naslednji dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 17.redne seje občinskega sveta Občine Kanal ob Soči ter poročilo o realizaciji sprejetih sklepov 17. redne seje občinskega sveta. ( Gradivo je podano v prilogi)

2. Razprava in sklepanje o Stališčih na pripombe – OPPN za kamnoloma Rodež in Perunk.
Poročevalec župan Andrej Maffi in Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe ter Odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami. ( Gradivo je podano v prilogi).
strokovna_stalisca_oppn_kamnolom_11_09_2008.pdf

3. Polletno poročilo Regijske razvojne agencije o izvedenih aktivnostih po prioritetnih lokalnih in regijskih projektih.
Poročevalec župan Andrej Maffi, Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe( Gradivo je podano v prilogi)
fp_in_porocilo.xls

4. Razprava in sklepanje o predlogu Sklepa o potrditvi načrta razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij Občin Kanal in Tolmin.
Poročevalec župan Andrej Maffi, Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe ( Gradivo je podano v prilogi)
sklep_nacrt_razvoja_sirokopasovnega.doc

nacrt_razvoja_goso.doc


5. Poročilo o 6- mesečni realizaciji proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2008.
Poročevalec župan Andrej Maffi. ( Gradivo je podano v prilogi).
porocilo_proracun.doc

6. Poročilo o razdelitvi sredstev na podlagi javnega razpisa na področju humanitarnih in invalidskih organizacij, športa, kulture, turizma in drugim društvom ter za prireditve v letu 2008.
Poročevalec župan Andrej Maffi in Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti ( Gradivo je podano v prilogi).

porocilo_drustva.xls

7. Razprava in sklepanje o Načrtu razvojnih programov – OSNUTEK.
Poročevalec župan Andrej Maffi ( gradivo je podano v prilogi).
nrp09_osnutek.pdf

8. Razprava in sklepanje o Programu dela občinskega sveta Občine Kanal ob Soči na rednih sejah za leto 2008 – PREDLOG.
Poročevalec župan Andrej Maffi ( Gradivo je podano v prilogi).
program_dela.doc

9. Razprava in sklepanje o Pravilniku o upravljanju in načinu oddajanja športnih objektov in športnih površin v uporabo – OSNUTEK.
Poročevalec župan Andrej Maffi in Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti. ( Gradivo je podano v prilogi).
sportni_objekti_osnutek.doc10. Razprava in sklepanje o Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost – Gasilska enota Nova Gorica – OSNUTEK.
Poročevalec župan Andrej Maffi in Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti ( Gradivo je podano v prilogi).
odlok_gasilska_enota_osnutek.doc

11. Premoženjsko pravne zadeve.
Poročevalec župan Andrej Maffi. ( Gradivo je podano v prilogi).
premozenjsko_pravne_zadeve.doc

12. Razprava in sklepanje o odpisu obresti.
Poročevalec župan Andrej Maffi ( gradivo je podano v prilogi)
13. Poročilo o poteku realizacije sprejetih sklepov 2. izredne seje občinskega sveta, ki je bila dne 3.6.2008.
Poročevalec župan Andrej Maffi ( Gradivo je podano v prilogi)
14. Informacija o pripravi občinskega prostorskega načrta Občine Kanal ob Soči.
Poročevalec župan Andrej Maffi ( Gradivo je podano v prilogi).
15. Vprašanja, predlogi in pobude občinskih svetnikov.Župan
Andrej Maffi, l.r.


Vabljeni:
- Člani občinskega sveta
- Dir. občinske uprave
- Predstavnik Regijske razvojne agencije ( 3. in 4. točka dnevnega reda)
- URBI d.o.o ( 2. točka dnevnega reda)
- IPSUM d.o.o ( 2. točka dnevnega reda)
- občinska urbanistka
-


Obveščeni:
- Krajevne skupnosti v občini Kanal ob Soči,
- Nadzorni odbor
- vodje političnih strank
- mediji