Na vsebino

Vabilo na 27. sejo Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

1. Razprava in sklepanje o predlogu Odloka o spremembah Odloka o proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2009 – 2. branje
Poročevalec župan Andrej Maffi in Nadzorni odbor.
( Gradivo:
- Odlok o spremembi Odloka o proračunu občine Kanal ob Soči za leto 2009 z obrazložitvijo
- Rebalans proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2009 – splošni del
Splošni del -obrazložitev
- Rebalans proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2009 – posebni del
Posebni del -obrazložitev
- Načrt razvojnih programov 2007-2011
-NRP -obrazložitev
je podano v prilogi).
2. Razprava in sklepanje o predlogu Odloka o proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2010 – 1. branje.
Poročevalec župan Andrej Maffi in Nadzorni odbor
( Gradivo:
- Odlok o proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2010 z obrazložitvijo
- Proračun občine Kanal ob Soči – splošni del
Splošni del -obrazložitev
- Proračun občine Kanal ob Soči – posebni del
Posebni del- obrazložitev
- Načrt razvojnih programov za obdobje 2007-2011
- Kadrovski načrt
- Program prodaje in odkupa občinskega nepremičnega premoženja za leto 2010
je podano v prilogi)
3. Razprava in sklepanje o predlogu Letnega programa športa za leto 2010 – 1. branje.Poročevalec župan Andrej Maffin in Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti ( Gradivo je podano v prilogi).
4.Razprava in sklepanje o predlogu Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Kanal ob Soči – 2. branje.Poročevalec župan Andrej Maffi in Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe ( Gradivo je podano v prilogi).
Obrazložitev
5. Razprava in sklepanje o predlogu Sklepa o izdaji mnenja glede prirejanja posebnih iger na srečo.Poročevalec župan Andrej Maffi in Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe ( Gradivo je podano v prilogi).
6. Kadrovske zadeve.
Poročevalec župan in Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
( Gradivo je podano v prilogi).
7. Premoženjsko pravne zadeve.
8. Vprašanja, predlogi in pobude občinskih svetnikov.

Skladno s 3. odstavkom 27. člena Poslovnika občinskega sveta je vabilo s priloženim gradivom objavljeno vsaj tri dni pred sejo tudi na spletni strani občine.

Župan
Andrej Maffi, l.r.

Vabljeni:
- Člani občinskega sveta
- Dir. občinske uprave
- Predsednica Nadzornega odbora ( 1. in 2. točka dnevnega reda)

Obveščeni:
- Krajevne skupnosti v občini Kanal ob Soči,
- Nadzorni odbor
- vodje političnih strank
- mediji