Na vsebino

Vabilo na 30. sejo Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

1. Razprava in sklepanje o predlogu Lokalnega energetskega koncepta občine Kanal ob Soči – 2. branje.
Poročevalec župan Andrej Maffi in Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe ter Odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami.
Končno poročilo LEK
Odgovori in vprašanja svetnikov
Povzetek LEK
( Gradivo – povzetek Lokalnega energetskega koncepta občine Kanal ob Soči je podan v prilogi, celotno gradivo je objavljeno na spletni strani občine)
2. Razprava in sklepanje o predlogu Programa dela občinskega sveta občine Kanal ob Soči na rednih sejah za leto 2010 – 2. branje.
Poročevalec župan Andrej Maffi ( Gradivo je podano v prilogi).
3. Informacija o postopku spremembe imena občine.
Poročevalec župan Andrej Maffi ( Gradivo je podano v prilogi).
4. Razprava in sklepanje o predlogu Sklepa o določitvi cene socialno varstvene storitve pomoč na domu za leto 2010.Poročevalec župan Andrej Maffi in Odbor za negospodarstvo in javne službe
družbenih dejavnosti ( Gradivo je podano v prilogi).
5. Razprava in sklepanje o predlogu Sklepa o uskladitvi prispevka za novorojence.
Poročevalec župan Andrej Maffi in Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti ( Gradivo je podano v prilogi).
6. Razprava in sklepanje o predlogu posamičnega programa prodaje stvarnega premoženja( sklep o prodaji kombija)
Poročevalec župan Andrej Maffi ( Gradivo je podano v prilogi).
7. Kadrovske zadeve :
- Predlog sklepa o izdaji soglasja k imenovanju direktorja Goriška lekarna Nova Gorica;
Poročevalec Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ( Gradivo je podano v prilogi, predlog sklepa bo pripravila komisija).
8. Premoženjsko pravne zadeve.
9. Vprašanja, predlogi in pobude občinskih svetnikov.

Skladno s 3. odstavkom 27. člena Poslovnika občinskega sveta je vabilo s priloženim gradivom objavljeno vsaj tri dni pred sejo tudi na spletni strani občine.

Župan
Andrej Maffi, l.r.


Vabljeni:
- Člani občinskega sveta
- Dir. občinske uprave
- GOLEA ( 1. točka dnevnega reda)


Obveščeni:
- Krajevne skupnosti v občini Kanal ob Soči,
- Nadzorni odbor
- vodje političnih strank
- mediji