Na vsebino

Vabilo na 5. sejo Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči

Potrditev zapisnika 3. redne seje občinskega sveta ( gradivo je podano v prilogi).

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

1. Razprava in potrditev Letnega poročila o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta Lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih.
- Sklep o potrditvi poročila

Poročevalec župan Andrej Maffi ( Gradivo je podano v prilogi)

2. Razprava in sklepanje o predlogu Odloka o proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2011- hitri postopek.
Poročevalec župan Andrej Maffi ( Gradivo
- Obrazložitev
- Odlok o proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2011 z obrazložitvijo,
- Proračun občine Kanal ob Soči – splošni del
- Proračun občine Kanal ob Soči – posebni del
- Načrt razvojnih programov 2011-2014
- Kadrovski načrt
- Letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Kanal ob Soči za leto 2011
- Plan prodaje - nakupov
- Letni program športa Občine za leto 2011 je podano v prilogi)

3. Razprava in sklepanje o predlogu Sklepa o določitvi cen programov javnih vrtcev Občine Kanal ob Soči.

Poročevalec župan Andrej Maffi ( Gradivo je podano v prilogi).

4. Vprašanja, predlogi in pobude občinskih svetnikov.

Skladno s 3. odstavkom 27. člena Poslovnika občinskega sveta je vabilo s priloženim gradivom objavljeno vsaj tri dni pred sejo tudi na spletni strani občine.


Župan
Andrej Maffi, l.r.

Vabljeni:
- Člani občinskega sveta
- Dir. občinske uprave
- GOLEA ( 1. točka dnevnega reda)
Obveščeni:
- Krajevne skupnosti v občini Kanal ob Soči,
- Mediji