Na vsebino

Vabilo na 8. redno sejo občinskega sveta občine Kanal ob Soči

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

1. Razprava in sklepanje o predlogu DI-IP Regijski center za ravnanje z odpadki CERO Nova Gorica.Poročevalec župan Andrej Maffi in Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe ( Gradivo je podano v prilogi).

1.1. -SKLEP o potrditvi DIIP-Regijski center za ravnanje z odpadki CERO Nova Gorica

2. Razprava in sklepanje o razpisu koncesije na področju ravnanja z odpadki.
Poročevalec župan Andrej Maffi Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe ( Gradivo je podano v prilogi).
2.1. Tehnični pravilnik o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov
2.2. Pravilnik o načinu obračunavanja stroškov

3. Razprava in sklepanje o predlogu Zaključnega računa proračuna občine Kanal ob Soči za leto 2010.
Poročevalec župan Andrej Maffi in Nadzorni odbor( Gradivo je podano v prilogi )
- Splošni del
- Posebni del

4. Razprava in sklepanje o predlogu Tržnega reda – 1. branje.
Poročevalec župan Andrej Maffi in Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe ( Gradivo je podano v prilogi).

5. Razprava in sklepanje o predlogu Sklepa o podelitvi priznanj Občine Kanal ob Soči za leto 2011.
Poročevalec župan Andrej Maffi.

6. Kadrovske zadeve.
Poročevalec župan Andrej Maffi ( Gradivo bo podano na seji)

7. Premoženjsko pravne zadeve.
Poročevalec župan Andrej Maffi ( Gradivo je podano v prilogi).

8. Vprašanja, predlogi in pobude občinskih svetnikov.

Skladno s 3. odstavkom 27. člena Poslovnika občinskega sveta je vabilo s priloženim gradivom objavljeno vsaj tri dni pred sejo tudi na spletni strani občine.

Župan
Andrej Maffi, l.r.