Na vsebino

Vabilo na 9. redno sejo občinskega sveta v četrtek 26. maja 2011 ob 17,00 uri v sejni sobi Občine, Trg svobode 23, Kanal

Potrditev zapisnika 7.in 8. redne seje občinskega sveta ter poročilo o uresničitvi sprejetih sklepov obeh rednih sej občinskega sveta ( gradivo je podano v prilogi).

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

1. Razprava in sklepanje o predlogu Zaključnega računa proračuna občine Kanal ob Soči za leto 2010.
Poročevalec župan Andrej Maffi in Nadzorni odbor( Gradivo ZR je bilo podano v gradivu za 8. redno sejo )
2. Razprava in sklepanje o predlogu Rebalansa proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2011 – 2. branje.
Poročevalec župan Andrej Maffi in Nadzorni odbor( Gradivo je podano v prilogi)
- Odlok
- Obrazložitev
- Splošni del tabele
- Posebni del tabele
- NRP tabela
- Kadrovski načrt
3. Razprava in sklepanje o predlogu Tržnega reda – 1. branje.
Poročevalec župan Andrej Maffi in Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe ( Gradivo je bilo podano v gradivu za 8. redno sejo).
4. Poročilo o dosedanjih aktivnostih občine v zvezi z izgradnjo doma za starejše.
Poročevalec župan Andrej Maffi (Gradivo je podano v prilogi).
5. Razprava in sklepanje o predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica.Poročevalec župan Andrej Maffi in Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti ( Gradivo je podano v prilogi).
6. Kadrovske zadeve.
Poročevalec župan Andrej Maffi in Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ( Gradivo je podano v prilogi).
7. Premoženjsko pravne zadeve.
Poročevalec župan Andrej Maffi ( Gradivo je bilo podano v gradivu za 8. redno sejo).
8. Vprašanja, predlogi in pobude občinskih svetnikov.

Skladno s 3. odstavkom 27. člena Poslovnika občinskega sveta je vabilo s priloženim gradivom objavljeno vsaj tri dni pred sejo tudi na spletni strani občine.

Župan
Andrej Maffi, l.r.

Vabljeni:
- Člani občinskega sveta
- Dir. občinske uprave
- Nadzorni odbor
Obveščeni:
- Krajevne skupnosti v občini Kanal ob Soči,
- Mediji