Na vsebino

Vabilo na 11. redno sejo Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči

11. redno sejo občinskega sveta v četrtek 29.septembra 2011 ob 17,00 uri v sejni sobi Občine, Trg svobode 23, Kanal

Potrditev zapisnika 10. redne seje občinskega sveta (gradivo je podano v prilogi).

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

1. Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Kanal ob Soči v letu 2011.
Poročevalec župan Andrej Maffi (gradivo je podano v prilogi)
Poročilo: realizacija 15. 9. 2011- PRIHODKI
Poročilo realizacija 15. 9. 2011 -ODHODKI
Obrazložitev realizacije NRP
Poročilo o Razdelitvi sredstev društvom v letu 2011

2. Razprava in sklepanje o predlogih Sklepov o uskladitvah investicij v NRP-jih prijavljenih na 23. člen ZFO.
Poročevalec župan Andrej Maffi (Gradivo je podano v prilogi).

3. Razprava in sklepanje o predlogu Sklepa o potrditvi nabave opreme za prostore Kluba kanalske mladine.
Poročevalec župan Andrej Maffi (Gradivo je podano v prilogi).

4. Razprava in sklepanje o predlogu Odloka o plakatiranju v Občini Kanal ob Soči – 2. branje in predlogu Sklepa o cenah za plakatiranje v Občini Kanal ob Soči.
Poročevalec župan Andrej Maffi in Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe (Gradivo je podano v prilogi).

5. Razprava in sklepanje o predlogu Odloka o urejanju javne razsvetljave v Občini Kanal ob Soči – 1. branje in predlogu Spremembe Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Kanal ob Soči.
Poročevalec župan Andrej Maffi in Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe (Gradivo je podano v prilogi).

6. Premoženjsko pravne zadeve.
Poročevalec župan Andrej Maffi (Gradivo je podano v prilogi).

7.Vprašanja, predlogi in pobude občinskih svetnikov.

Skladno s 3. odstavkom 27. člena Poslovnika občinskega sveta je vabilo s priloženim gradivom objavljeno vsaj tri dni pred sejo tudi na spletni strani občine.

Župan
Andrej Maffi, l.r.

Vabljeni:
-Člani občinskega sveta
-Dir. občinske uprave
Obveščeni:
-Krajevne skupnosti v občini Kanal ob Soči,
-Mediji
-Nadzorni odbor