Na vsebino

Vabilo na 16. redno sejo občinskega sveta Občine Kanal ob Soči

16. redno sejo Občinskega sveta v četrtek 24. maja 2012 ob 17,00 uri v
sejni sobi občine, Trg svobode 23, Kanal


Potrditev zapisnika 14. redne seje občinskega sveta (gradivo je podano v prilogi)
Potrditev zapisnika 15. redne seje občinskega sveta (gradivo je podano v prilogi)

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:
1. Razprava in sklepanje o Zaključnem računu proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2011 in o sprejemu letnega poročila Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2011.Poročevalec župan Andrej Maffi in nadzorni odbor (gradivo je podano v prilogi)
Splošni del
Posebni del
Poročila krajevnih skupnosti:
Kanal, Deskle-Anhovo, Avče, Ročinj, Lig, Kambreško, Kal, Levpa
Sklep o sprejetju zaključnega računa za 2011
Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve
Letno poročilo javnega sklada Goriške

2. Razprava in sklepanje o Odloku o občinskih taksah v Občini Kanal ob Soči – 2. branjePoročevalec župan Andrej Maffi. (gradivo je podano v prilogi)

3. Razprava in sklepanje o Odloku o urejanju in čiščenju površin in o zunanjem videzu naselij ter posebni rabi javnih površin – 2. branje
Poročevalec župan Andrej Maffi. (gradivo je podano v prilogi)

4. Razprava in sklepanje o Odloku o občinskih cestah – 1. branjePoročevalec župan Andrej Maffi. (gradivo je podano v prilogi)

5. Razprava in sklepanje o Spremembi odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Kanal ob Soči.Poročevalec župan Andrej Maffi. (gradivo je podano v prilogi)

6. Razprava in sklepanje o zagotovitvi namenskih sredstev za sofinanciranje gradnje prizidka za garaže pred Gasilskim domom v Kanalu
Poročevalec župan Andrej Maffi in predsednik PGD Kanal. (gradivo je podano v prilogi)
Načrt prizidka

7. Premoženjske zadeve

8. Pobude, predlogi, vprašanja


Skladno s 3. odstavkom 27. člena Poslovnika občinskega sveta je vabilo s priloženim gradivom objavljeno vsaj tri dni pred sejo tudi na spletni strani občine.


Župan
Andrej Maffi

Vabljeni:
- člani občinskega sveta,
- direktorica občinske uprave,
- Nadzorni odbor,
- Odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami,
- Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe,
- Boris Čufer, predsednik PGD Kanal
Obveščeni:
- krajevne skupnosti v Občini Kanal ob Soči,
- mediji