Na vsebino

21. redna seja Občinskega sveta

21. redno sejo občinskega sveta v četrtek, 31. decembra 2013 ob 17. uri, v sejni sobi občine, Trg svobode 23, Kanal

Potrditev zapisnika 20. redne seje občinskega sveta (gradivo je podano v prilogi).

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

1. Razprava in sklepanje o odloku Proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2013-predlog I. branje.
Odlok proračunu občine Kanal ob Soči za leto 2013, I. branje
Obrazložitve proračuna za leto 2013
Splošni del-tabela
Posebni del tabela
Načrt razvojnih programov
Kadrovski načrt

2. Razprava in sklepanje o Letni načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Kanal ob Soči- predlog.
Sklep in obrazložitve načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem
Načrt ravnanje z nepremičnim premoženjem

3. Razprava in sklepanje o Letnem programu športa v Občini Kanal ob Soči-predlog.
Letni program športa
Poročevalec župan (gradivo v prilogi).

4. Razprava in sklepanje o programu dela občinskega svet za leto 2013.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi).
Program dela

5. Razprava in sklepanje o razpisu priznanj Občine Kanal ob Soči za leto 2013-predlog
Poročevalec župan (gradivo v prilogi).
Sklep
Razpis

6. Razprava in sklepanje o Letnem poročilu o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta LEK in njihovih učinkih.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi).
Sklep
Letno poročilo

7. Pobude, predlogi, vprašanja in odgovori na vprašanja.
Poročilo TIC in Plan dela
Odgovori

Skladno s 3. odstavkom 27. člena Poslovnika občinskega sveta je vabilo s priloženim gradivom objavljeno vsaj tri dni pred sejo tudi na spletni strani občine.


Župan, l.r.
Andrej Maffi

Vabljeni:
- člani občinskega sveta,
- direktorica občinske uprave,
- Nadzorni odbor,
- predstavnik agencije GOLEA, Boštjan Mljač.
Obveščeni:
- krajevne skupnosti v Občini Kanal ob Soči,
- mediji.