Na vsebino

3. redna seja občinskega sveta Občine Kanal ob Soči

3. redno sejo občinskega sveta v sredo, 18. marca 2015 ob 16. uri, v
sejni sobi občine, Trg svobode 23, Kanal


Potrditev zapisnika 2. redne seje Občinskega sveta.

Za sejo predlagam naslednji dnevni red:
1. Razprava in sklepanje o določitvi prejemnikov občinskih priznanj za leto 2015
Poročevalec župan, Komisija za odlikovanja in priznanja ter vloge in pritožbe občanov;
INTERNO, ZAPRTO ZA JAVNOST
2. Pobude, predlogi, vprašanja in odgovori
3. Razprava in sklepanje o Odloku o proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2015 in za leto 2016 – dopolnjen predlog
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)

GRADIVO:
Obrazložitev dopolnjenega predloga
Odlok – proračun 2015 - dopolnjen predlog
Odlok – proračun 2016 – dopolnjen predlog
Obrazložitev proračuna 2015 – 2016 – dopolnjen predlog
Splošni del – tabela
Posebni del – tabela
Načrt razvojnih programov - tabela
Letni program športa 2015 – predlog
Letni program športa 2016 – predlog
Dopolnite načrta ravnanja s stvarnim premoženjem za leto 2015
Obrazec št. 2A – dopolnitev načrta razpolaganja

4. Razprava in sklepanje o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Deskle – predlog - I. branje
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
5. Razprava in sklepanje o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Kanal – predlog - I. branje
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
6. Razprava in sklepanje o soglasju k predlogu cene storitve pomoči družini na domu -predlog
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
7. Razprava in sklepanje o Elaboratu o oblikovanju cen storitev oskrbe s pitno vodo in ceno odvajanja in čiščenja odpadne komunalne odpadne vode – predlog
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)

Gradivo:
Elaborat
Sklep o cenah storitev oskrbe s pitno vodo
Sklep o cenah storitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda
Primerjava cen – predlog subvencioniranja

8. Razprava in sklepanje o Poročilu o delu medobčinske uprave občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči za obdobje od 01.01.2014 do 31.12.2014.
Poročevalec direktor medobčinske uprave (gradivo v prilogi)

Skladno s 3. odstavkom 27. člena Poslovnika občinskega sveta je vabilo s priloženim gradivom objavljeno vsaj tri dni pred sejo tudi na spletni strani občine.

Andrej Maffi
župan

Vabljeni:
- člani občinskega sveta
- direktorica občinske uprave
- mag. Simon Leban, direktor Medobčinske uprave (k 8. točki dnevnega reda)

Obveščeni:
- krajevne skupnosti v Občini Kanal ob Soči
- Nadzorni odbor
- mediji

Zapisniki

Zapisnik seje