Na vsebino

4. redna seja občinskega sveta Občine Kanal ob Soči

4. redno sejo občinskega sveta v četrtek, 14. maja 2015 ob 16. uri, v
sejni sobi občine, Trg svobode 23, Kanal


Potrditev zapisnika 3. redne seje Občinskega sveta.

Za sejo predlagam naslednji dnevni red:
1. Vprašanja, predlogi, pobude svetnikov in odgovori župana in občinske uprave.
2. Pojasnila družbe Salonit Anhovo d.d. o spremljanju in obvladovanju vplivov na okolje (veza dopis Bernarde Skrt, naslovljen na občinski svet) in o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja.
3. Razprava o urejanju problematike – škode, ki jo na kmetijskih površinah povzroča divjad, predvsem divji prašiči .
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
4. Soglasje k letnemu Poročilu Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2014 in soglasje k Poslovnemu načrtu Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2015
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)

Letno poročilo[ 2014

Poročilo - BILANCE 2014

PRILOGE: 1,2,3,4,5,6,

Poslovni in finančni načrt 2015

5. Razprava in sklepanje o Predlogu Zaključnega računa proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2014 – predlog.
Splošni del
Posebni del
NRP
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
6. Razprava in sklepanje o predlogu Tehničnega popravka Odloka o 1. Spremembi in dopolnitvi Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Kanal ob Soči (SD OPN Kanal-1, Ur .l. RS, št. 76/2014).
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
7. Razprava in sklepanje o predlogu Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Kanal ob Soči za programsko obdobje 2015-2020.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
8. Kadrovske zadeve.

Skladno s 3. odstavkom 27. člena Poslovnika občinskega sveta je vabilo s priloženim gradivom objavljeno vsaj tri dni pred sejo tudi na spletni strani občine.



Andrej Maffi
župan






Vabljeni:
- člani občinskega sveta
- direktorica občinske uprave
- predstavniki podjetja Salonit Anhovo
- Tatjana Gregorčič, v. d. direktorica JSMGG
- Božidar Rustja
- Aleksander Štrukelj, predsednik KS Levpa s predstavnikoma skupine kmetov
- Lovska družina Kanal


Obveščeni:
- krajevne skupnosti v Občini Kanal ob Soči
- Nadzorni odbor
- mediji

Zapisniki

Zapisnik seje