Na vsebino

6. redna seja občinskega sveta občine Kanal ob Soči

6. redno sejo občinskega sveta v četrtek, 1. oktobra 2015 ob 16. uri, v
sejni sobi občine, Trg svobode 23, Kanal


Potrditev zapisnika 5. redne seje občinskega sveta.

Za sejo predlagam naslednji dnevni red:

1. Vprašanja, predlogi, pobude svetnikov in odgovori župana in občinske uprave.

2. Informacija o obvoznici Kanal in sklepanje o primernosti idejne zasnove obvoznega mostu v Kanalu.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi).
GRADIVO: 1

3. Razprava o predlogu Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka – predlog drugo branje.
Poročevalec župan, TerraGIS d.o.o. – Igor Martinšek (gradivo v prilogi).
GRADIVO: 1, 2, 3, 4, 5, 6

4. Letno poročilo 2014 o izvajanju javne službe zbiranja in odvoza odpadkov za Občino Kanal ob Soči - informacija.
Poročevalca Darko Ličen, direktor Komunale d.d. in Darjo Rolih, vodja PE ravnanja z odpadki.
GRADIVO: 1

5. Razprava in sklepanje o Spremembah in dopolnitvah Statuta Občine Kanal ob Soči – skrajšan postopek.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi).
GRADIVO: 1

6. Razprava in sklepanje o Odloku o organiziranju in izvajanju javne službe socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu na območju Občine Kanal ob Soči – predlog prvo branje.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi).
GRADIVO: 1

7. Razprava in sklepanje o Tehničnem pravilniku o javnem vodovodu – predlog.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi).
GRADIVO: 1, 2

8. Razprava in sklepanje o pravilniku o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o štipendiranju – skrajšani postopek.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi).
GRADIVO: 1

9. Razprava in sklepanje o Pravilniku o uporabi objektov v lasti občine Kanal ob Soči – predlog prvo branje.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi).
GRADIVO: 1

10. Informacija o 6 - mesečni realizaciji Proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2015.
Gradivo poslano po pošti v mesecu juliju.
GRADIVO:
1. Poročilo
2. Splošni del
3. Posebni del
4. Prerazporeditve

11. Čistopis Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Kanal ob Soči za programsko obdobje 2015 – 2020 – informacija.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi).
GRADIVO: 1Skladno s 3. odstavkom 27. člena Poslovnika občinskega sveta je vabilo s priloženim gradivom objavljeno vsaj tri dni pred sejo tudi na spletni strani občine.Andrej Maffi
Župan

Vabljeni:
- člani občinskega sveta
- direktorica občinske uprave
- TerraGIS d.o.o. – Igor Martinšek
- Komunala Nova Gorica d.d.: Darko Ličen, direktor in Darjo Rolih, vodja PE ravnanja z odpadki


Obveščeni:
- krajevne skupnosti v Občini Kanal ob Soči
- nadzorni odbor
- mediji

Zapisniki

Zapisnik seje