Na vsebino

12. redna seja občinskega sveta Občine Kanal ob Soči

12. redno sejo občinskega sveta v torek, 13. septembra 2016, ob 16. uri, v sejni sobi občine, Trg svobode 23, Kanal

Potrditev zapisnika 11. redne seje občinskega sveta.

Za sejo predlagam naslednji dnevni red:
1. Vprašanja, predlogi, pobude svetnikov in odgovori župana ter občinske uprave.

2. Razprava in sklepanje o Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Deskle - skrajšani postopek.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1

3. Razprava in sklepanje o podaji soglasja k Spremembam Statuta Javnega zavoda Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1

4. Razprava in sklepanje o podaji soglasja k Spremembam Statuta Zdravstveni dom Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO. 1

5. Razprava in sklepanje o 6-mesečni realizaciji proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2016; Poročilo o razdelitvi sredstev iz občinskega proračuna na podlagi objavljenega javnega razpisa v letu 2016; Poročilo o izvajanju investicij v letu 2016; Poročilo o vgradnji števcev.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1
Popravek poročila o razdelitvi sredstev

6. Razprava in sklepanje o potrditvi DI-IP in Invest program za naložbo "Filtracija Avče".
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1

7. Razprava in sklepanje o potrditvi DI-IP za razširitev Zdravstvenega doma Deskle.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1

8. Razprava o letnem poročilu 2015 o izvajanju javne službe zbiranja in odvoza odpadkov.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1, 2

9. Razprava in sklepanje o Odloku o zbiranju določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Kanal ob Soči – predlog I. branje.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1

10. Razprava in sklepanje o Odloku o načinu izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Kanal ob Soči – predlog I. branje.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1

11. Kadrovske zadeve.

12. Premoženjske zadeve.
GRADIVO: 1

Skladno s 3. odstavkom 27. člena Poslovnika občinskega sveta je vabilo s priloženim gradivom objavljeno vsaj tri dni pred sejo tudi na spletni strani občine.

Andrej Maffi
župan


Vabljeni:
- člani občinskega sveta
- direktorica občinske uprave
- občinska uprava
- Darko Ličen, direktor podjetja Komunala d.d.

Obveščeni:
- krajevne skupnosti v Občini Kanal ob Soči
- nadzorni odbor
- mediji