Na vsebino

16. redna seja občinskega sveta

 

16. redno sejo občinskega sveta v četrtek, 16. februarja 2017, ob 16. uri, v sejni sobi občine, Trg svobode 23, Kanal

Potrditev zapisnika 15. redne seje občinskega sveta.

Za sejo predlagam naslednji dnevni red:
1. Vprašanja, predlogi, pobude svetnikov in odgovori župana in občinske uprave.

2. Informacija o postopku urejanja izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov v Občini Kanal ob Soči.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1,

3. Razprava in sklepanje o Letnem poročilu o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta LEK in njihovih učinkih.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1,

4. Razprava in sklepanju o razpisu nagrad in priznanj Občine Kanal ob Soči za leto 2017.
Poročevalec župan (Gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1,

5. Razprava in sklepanje o Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa skupne uprave »Medobčinske uprave občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči« – predlog II. branje.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1

6. Razprava o Poročilu o delu medobčinske uprave občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči za obdobje 1.1.2016 - 31.12.2016.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1,

7. Razprava in sklepanje o spremembi družbene pogodbe o ustanovitvi RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1,

8. Razprava in sklepanje o Letnem programu na socialnem področju za leto 2017.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1,

9. Razprava in sklepanje o Programu izvajanja javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1,

10. Kadrovske zadeve (imenovanje v svet javnega zavoda Osnovna šola Deskle).
Poročevalec KMVVI


Skladno s 3. odstavkom 27. člena Poslovnika občinskega sveta je vabilo s priloženim gradivom objavljeno vsaj tri dni pred sejo tudi na spletni strani občine.

Andrej Maffi
župan

Vabljeni:
- člani občinskega sveta
- direktorica občinske uprave
- direktor agencije GOLEA, Rajko Leban (k 3. točki dnevnega reda)
- direktor medobčinske uprave, mag. Simon Leban (k 6. točki dnevnega reda)

Obveščeni:
- krajevne skupnosti v Občini Kanal ob Soči
- nadzorni odbor
- mediji

 

Zapisniki

Zapisnik seje