Na vsebino

18. redna seja občinskega sveta

18. redno sejo občinskega sveta v četrtek, 1. junija 2017, ob 16. uri, v
sejni sobi občine, Trg svobode 23, KanalPotrditev zapisnikov 17. redne in 4. izredne seje občinskega sveta.

Za sejo predlagam naslednji dnevni red:
1. Vprašanja, predlogi, pobude svetnikov in odgovori župana in občinske uprave.
GRADIVO: 1

2. Predstavitev Varnostne problematike v Občini Kanal ob Soči – poročilo za leto 2016.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1

3. Razprava in sklepanje o Poročilu o delu Regijske razvojne agencije za Severno primorsko d.o.o. za leto 2016
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1

4. Razprava in sklepanje o Zaključnem računu proračuna občine Kanal ob Soči za leto 2016.
Poročevalec župan (Gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1

5. Razprava in sklepanje o Predlogu Statuta Občine Kanal ob Soči – prvo branje.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1, 2

6. Razprava in sklepanje o osnutku Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1, 2

7. Razprava in sklepanje o osnutku Odloka o Krajevnih skupnostih v Občini Kanal ob Soči.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1

8. Razprava in sklepanje o Pravilniku o spremembi Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Kanal ob Soči.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1

9. Razprava in sklepanje o Sklepu o določitvi cene grobarine na pokopališčih v Občini Kanal ob Soči.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi).
GRADIVO: 1

10. Razprava in sklepanje o izdelavi OPPN (Ajba).
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1

11. Sklepanje o potrditvi novelacije DIIP-a ter o uskladitvi kartice v veljavnem NRP 2017-2020 za investicijo Namakalni sistem Gorenje Polje.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO. 1

12. Kadrovske zadeve.
Poročevalec KMVVI

Skladno s 3. odstavkom 27. člena Poslovnika občinskega sveta je vabilo s priloženim gradivom objavljeno vsaj tri dni pred sejo tudi na spletni strani občine.


Andrej Maffi
župan


Vabljeni:
- člani občinskega sveta
- direktorica občinske uprave
- komandir Policijske postaje Nova Gorica, Sejad Jušić
- direktor RRA Severne Primorske, Črtomir Špacapan

Obveščeni:
- krajevne skupnosti v Občini Kanal ob Soči
- nadzorni odbor
- mediji

Zapisniki

Zapisnik seje