Na vsebino

20. redna seja občinskega sveta

20. redno sejo občinskega sveta v četrtek, 14. septembra 2017, ob 16. uri, v
sejni sobi občine, Trg svobode 23, Kanal


Potrditev zapisnika 3. dopisne seje občinskega sveta.
Potrditev zapisnika 19. redne seje občinskega sveta.

Za sejo predlagam naslednji dnevni red:
1. Vprašanja, predlogi, pobude svetnikov in odgovori župana in občinske uprave.

2. Razprava in sklepanje o Letnem poročilu izvajanja javne službe zbiranja in odvoza odpadkov za občino Kanal ob Soči za leto 2016.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi 19. redne seje)

3. Razprava in sklepanje o porabi presežkov prihodkov nad odhodki javnega zavoda Glasbena šola Nova Gorica.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1,

4. Razprava in sklepanje o potrditvi novelacije IP-a, o uskladitvi kartice v veljavnem NRP 2017-2020 ter o zadolževanju za investicijo Filtracija vode Avče.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1,

5. Obravnava Poročila o izvrševanju Proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2017. (Poročilo o 6-mesečni realizaciji proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2017, Poročila o razdelitvi sredstev iz občinskega proračuna na podlagi objavljenega javnega razpisa v letu 2017; Poročila o izvajanju investicij v letu 2017 in Poročila o vgradnji števcev).
Poročevalec župan (gradivo o 6-mesečni realizaciji poslano po pošti)
GRADIVO: 1,

6. Razprava o Predlogu Spremembe in dopolnitve Pravilnika o sofinanciranju programov na področju turizma v Občini Kanal ob Soči.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1,

7. Premoženjske zadeve.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1,

8. Kadrovske zadeve.
Poročevalec KMVVI


Skladno s 3. odstavkom 27. člena Poslovnika občinskega sveta je vabilo s priloženim gradivom objavljeno vsaj tri dni pred sejo tudi na spletni strani občine.

Andrej Maffi
župan

Vabljeni:
- člani občinskega sveta
- direktorica občinske uprave
- Darko Ličen, direktor podjetja Komunala d.d.

Obveščeni:
- krajevne skupnosti v Občini Kanal ob Soči
- nadzorni odbor
- mediji