Na vsebino

23. redna seja občinskega sveta

 

23. redno sejo občinskega sveta v četrtek, 1. februarja 2018, ob 16. uri, v
sejni sobi občine, Trg svobode 23, Kanal

Potrditev zapisnika 22. redne seje občinskega sveta.

Za sejo predlagam naslednji dnevni red:

1. Vprašanja, predlogi, pobude svetnikov in odgovori župana in občinske uprave

2. Razprava in sklepanje o Sklepu o določitvi cen programov predšolske vzgoje in dodatnih znižanjih plačil v javnih vrtcih na območju Občine Kanal ob Soči
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO:1

3. Razprava in sklepanje o predlogu Letnega programa GJS ravnanja z odpadki za leto 2018 in 9-mesečnim poročilom o izvajanju GJS za leto 2017
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO:1

4. Razprava in sklepanje o Poslovniku občinskega sveta Občine Kanal ob Soči – I. branje
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO:1

5. Razprava in sklepanje o Odloku o krajevnih skupnostih – I. branje
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO:1

6. Razprava in sklepanju o razpisu nagrad in priznanj Občine Kanal ob Soči za leto 2018
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO:1

7. Razprava in sklepanje o Letnem poročilu o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta LEK in njihovih učinkih
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO:1

8. Razprava in sklepanje sprememb Pravilnika za vrednotenje programov organizacij in društev na področju socialno-humanitarnih in zdravstvenih dejavnosti v Občini Kanal ob Soči
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO:1


9. Pravilniku o spremembah Pravilnika za vrednotenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Kanal ob Soči
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO:1

10. Razprava in sklepanje o Pravilniku o spremembi Pravilnika o sofinanciranju programov na področju turizma
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO:1

11. Pravilnik o spremembi Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Kanal ob Soči
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO:1

12. Razprava in sklepanje o Letnem programu na socialnem področju za obdobje 2018
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO:1

13. Seznanitev s Programom oskrbe s pitno vodo v Občini Kanal ob Soči za obdobje 2018-2021
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO:1

Skladno s 3. odstavkom 27. člena Poslovnika občinskega sveta je vabilo s priloženim gradivom objavljeno vsaj tri dni pred sejo tudi na spletni strani občine.

Andrej Maffi
župan

Vabljeni:
- člani občinskega sveta
- direktorica občinske uprave
- vodja režijskega obrata
- ravnateljici javnih zavodov osnovnih šol
- koordinator statutarne komisije
- predstavnik Komunale, d.d.

Obveščeni:
- krajevne skupnosti v Občini Kanal ob Soči
- nadzorni odbor
- mediji

 

Zapisniki

Zapisnik seje