Na vsebino

24. redna seja občinskega sveta

24. redno sejo občinskega sveta v četrtek, 12. aprila 2018, ob 16. uri, v
sejni sobi občine, Trg svobode 23, KanalPotrditev zapisnika 23. redne seje občinskega sveta.
Potrditev zapisnika 5. izredne seje občinskega sveta.

Za sejo predlagam naslednji dnevni red:

1. Vprašanja, predlogi, pobude svetnikov in odgovori župana in občinske uprave.
GRADIVO: 1

2. Informacija o delovanju Zavoda za turizem Dolina Soče in možnost sodelovanja občine Kanal ob Soči z zavodom (vključitev občine v skupno strategijo razvoja turizma in možnosti priključitve Zavodu za turizem Dolina Soče).
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1

3. Razprava in sklepanje o Letnem poročilu Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2017 in Poslovnem in finančnem načrut Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2018.
Poročevalec župna (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1, 2, 3, 4, 5, 6

4. Razprava in sklepanje o Poročilu o delu Medobčinske uprave občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči za obdobje od 1.1.2017 do 31.12.2017.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1

5. Razprava in sklepanje o predlogu Rebalansa proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2018.
Poročevalec župan. (gradivo v prilogi)
GRADIVO:
Uvod rebalans 2018 – predlog
Odlok – rebalans proračuna 2018 – predlog
Sklep – rebalans proračuna 2018 – predlog
Uvod – obrazložitev rebalansa 2018
Splošni del – predlog
Posebni del – predlog
Načrt razvojnih programov 2018-2021 – predlog
Obrazložitve rebalans proračuna 2018 – predlog
Odlok o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Kanal ob Soči za leto 2018 – predlog
Obrazec št. 1
Obrazec št. 2

6. Razprava in sklepanje o Zaključnem računu Proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2017.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO:
Naslovna stran
Zaključni račun proračuna
Splošni del
Posebni del
NRP

7. Razprava in sklepanje o Elaboratu o oblikovanju cen storitev oskrbe s pitno vodo in cen storitev odvajanja ter čiščenja komunalnih odpadnih voda v Občini Kanal ob Soči
Poročevalec župan (gradivo v prilogi).
GRADIVO: 1, 2, 3, 4, 5

8. Razprava in sklepanje o Sklepu o določitvi cen pomoč na domu za leto 2018 Občine Kanal ob Soči.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1

9. Kadrovske zadeve:
– soglasje k imenovanju direktorice Goriške knjižnice Franceta Bevka,
– soglasje k imenovanju direktorja Goriške lekarne Nova Gorica,
– imenovanje predstavnika v svet zavoda Osnovna šola Kozara.
Poročevalec KMVVI

Skladno s 3. odstavkom 27. člena Poslovnika občinskega sveta je vabilo s priloženim gradivom objavljeno vsaj tri dni pred sejo tudi na spletni strani občine.


Andrej Maffi
županVabljeni:
- člani občinskega sveta
- direktorica občinske uprave
- v.d. direktorja Zavoda za turizem Dolina Soče, Janko Humar (k 2. točki dnevnega reda)
- direktorica JSMGG, mag. Iris Podobnik (k 3. točki dnevnega reda)
- direktorica medobčinske uprave, Suzana Konec (k 4. točki dnevnega red

Obveščeni:
- krajevne skupnosti v Občini Kanal ob Soči
- nadzorni odbor
- mediji

Zapisniki

Zapisnik seje