Na vsebino

25. redna seja občinskega sveta občine Kanal ob Soči

25. redno sejo občinskega sveta v četrtek, 24. maja 2018, ob 16. uri, v
sejni sobi občine, Trg svobode 23, Kanal


Potrditev zapisnika 24. redne seje občinskega sveta.

Za sejo predlagam naslednji dnevni red:

1. Vprašanja, predlogi, pobude svetnikov in odgovori župana in občinske uprave.

2. Razprava in sklepanje o Odloku o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Goriška lekarna Nova Gorica – I. branje.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1

3. Razprava in sklepanje o Poslovniku občinskega sveta Občine Kanal ob Soči – II. branje.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1

4. Razprava in sklepanje o Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Kanal ob Soči – skrajšani postopek.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1, 2

5. Razprava in sklepanje o Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu izvajanja občinske gospodarske javne službe zbiranju določenih vrst komunalnih odpadkov Občini Kanal ob Soči – skrajšani postopek.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1

6. Razprava in sklepanje o Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Kanal ob Soči - skrajšani postopek.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1, 2

7. Razprava in sklepanje o Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Kanal ob Soči – skrajšani postopek.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1, 2

8. Razprava in sklepanje o Pravilniku za obračun storitev obveznih gospodarskih javnih služb ravnanja z odpadki.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1

9. Razprava in sklepanje o določitvi cene in subvencije prevoza pitne vode v Občini Kanal ob Soči.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1, 2

10. Razprava in sklepanje o potrditvi Cenika posebnih storitev Režijskega obrata.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1

11. Kadrovske zadeve.
– Imenovanje OVK Občine Kanal ob Soči
Poročevalec KMVVI (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1

12. Premoženjske zadeve.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1, 2, 3, 4, 5


Skladno s 3. odstavkom 27. člena Poslovnika občinskega sveta je vabilo s priloženim gradivom objavljeno vsaj tri dni pred sejo tudi na spletni strani občine.

Andrej Maffi
župan


Vabljeni:
- člani občinskega sveta
- direktorica občinske uprave
- direktorica Goriške lekarne Nova Gorica, Ester Košiček (k 2. točki dnevnega reda)
- koordinator Statutarno – pravne komisije, Dejan Valentinčič (k 3. točki dnevnega reda)
- ravnateljici javnih zavodov OŠ Kanal in OŠ Deskle

Obveščeni:
- krajevne skupnosti v Občini Kanal ob Soči
- nadzorni odbor
- mediji

Zapisniki

Zapisnik seje