Na vsebino

26. redna seja Občinskega sveta

26. redno sejo občinskega sveta v četrtek, 14. junija 2018, ob 16. uri, v
sejni sobi občine, Trg svobode 23, Kanal


Potrditev zapisnika 25. redne seje občinskega sveta.

Za sejo predlagam naslednji dnevni red:

1. Informacija o delovanju Zavoda za turizem Dolina Soče in možnost sodelovanja občine Kanal ob Soči z Zavodom (vključitev občine v skupno strategijo razvoja turizma in možnosti priključitve Zavodu za turizem Dolina Soče)
Poročevalec župan (predstavitev na seji)

2. Razprava in sklepanje o Letnem poročilu 2017 o izvajanju javne službe zbiranja in odvoza odpadkov za Občino Kanal ob Soči
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1, 2

3. Razprava in sklepanje o Elaboratu o oblikovanju cen storitev gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki za leto 2018 na področju občin: Občina Brda, Občina Kanal ob Soči, občina Miren-Kostanjevica, Mestna občina Nova Gorica, Občina Šempeter-Vrtojba, občina Renče-Vogrsko
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1, 2, 3

4. Vprašanja, predlogi, pobude svetnikov in odgovori župana in občinske uprave
GRADIVO: 1

5. Informacija o sprejetju Poslovnika nadzornega odbora Občine Kanal ob Soči
GRADIVO: 1, 2

6. Razprava in sklepanje o Odloku o KS v Občini Kanal ob Soči – II. branje
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1, 2

7. Razprava in sklepanje o Odloku o pokopališki dejavnosti v Občini Kanal ob Soči – II. branje
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1, 2

8. Razprava in sklepanje o Odloku o ustanovitvi Sveta CEROZ ter oblikovanju in določanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov – I. branje
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1, 2

9. Razprava in sklepanje o Sklepu o uskladitvi kartice v veljavnem NRP 2018-2021 za investicijo Vodovod Višji Dol-Hoje in investicijo Postaja za pripravo pitne vode Ročinj
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1, 2

10. Kadrovske zadeve
– imenovanje OVK Občine Kanal ob Soči
Poročevalec KMVVI (gradivo v prilogi)

Skladno s 3. odstavkom 27. člena Poslovnika občinskega sveta je vabilo s priloženim gradivom objavljeno vsaj tri dni pred sejo tudi na spletni strani občine.


Andrej Maffi
župan


Vabljeni:
- člani občinskega sveta
- direktorica občinske uprave
- v.d. direktorja Zavoda za turizem Dolina Soče, Janko Humar (k 1. točki dnevnega reda)
- direktor Komunale d.d., Darko Ličen (k 2. in 3. točki dnevnega reda)


Obveščeni:
- krajevne skupnosti v Občini Kanal ob Soči
- nadzorni odbor
- mediji

Zapisniki

Zapisnik seje