Na vsebino

27. redna seja občinskega sveta

27. redno sejo občinskega sveta v četrtek, 4. oktobra 2018, ob 16. uri, v
sejni sobi občine, Trg svobode 23, Kanal


Potrditev zapisnikov 26. redne ter 6. in 7. izredne seje občinskega sveta.

Za sejo predlagam naslednji dnevni red:

1. Poročilo o varnostni problematiki v Občini Kanal ob Soči za leto 2017.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1

2. Razprava in sklepanje o poraba presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let javnega zavoda Glasbena šola v Nova Gorica.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1

3. Razprava in sklepanje o Sklepu o uskladitvi kartice v veljavnem NRP 2018-2021 za investicijo Vodovod Višji Dol-Hoje in investicijo Postaja za pripravo pitne vode Ročinj.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1

4. Razprava in sklepanje o Odloku o turistični in promocijski taksi v Občini Kanal ob Soči (skrajšani postopek).
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1

5. Razprava in sklepanje o Odloku o določitvi takse za obravnavo pobud za spremembo namenske rabe prostora in nadomestila stroškov lokacijske preveritve v Občini Kanal ob Soči ( skrajšani postopek).
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1

6. Poročilo o 6-mesečni realizaciji o izvrševanju proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2018.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1

7. Vprašanja, predlogi, pobude svetnikov in odgovori župana in občinske uprave.


8. Predlog Odloka o ustanovitvi sveta CEROZ ter oblikovanja in določanja cen storitev GJS obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov (druga obravnava).
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1

9. Predlog Odloka o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Goriška lekarna Nova Gorica (druga obravnava).
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1


Skladno s 1. odstavkom 27. člena Poslovnika občinskega sveta je vabilo s priloženim gradivom objavljeno vsaj tri dni pred sejo tudi na spletni strani občine.


Andrej Maffi
župan

Vabljeni:
- člani občinskega sveta
- direktorica občinske uprave
- komandir Policijske postaje Nova Gorica, Sejad Jušić (k 1. točki dnevnega reda)
- ravnatelj Glasbene šole Nova Gorica, Sandi Vrabec (k 2. točki dnevnega reda)

Obveščeni:
- krajevne skupnosti v Občini Kanal ob Soči
- nadzorni odbor
- mediji