Na vsebino

4. redna seja občinskega sveta

4. redno sejo občinskega sveta v četrtek, 30. maja 2019, ob 16. uri, v
sejni sobi občine, Trg svobode 23, Kanal


Potrditev zapisnikov 3. redne in 1. izredne seje Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči.

Za sejo predlagam naslednji dnevni red:

1. Razprava in sklepanje o predlogu Odloka o ravnanju z zapuščenimi vozili v Občini Kanal ob Soči – 1. branje.
Poročevalka Katja Fratina Hvalec, pravnica Medobčinske uprave (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1, 2

2. Razprava in sklepanje o sprejemu letnega poročila Javnega sklada malega gospodarstva Goriške (JSMGG) za leto 2018 in Poslovnega in finančnega načrta JSMGG za leto 2019.
Poročevalec direktorica JSMGG, mag. Iris Podobnik (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1,2,3,4,5,6

3. Vprašanja, predlogi in pobude občinskih svetnikov in odgovori občinske uprave.

4. Razprava in sklepanje o Sklepu o uskladitvi kartic v veljavnem NRP 2019-2022.
Poročevalka županja (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1

5. Razprava in sklepanje o Elaboratu o oblikovanju cen storitev oskrbe s pitno vodo in cen storitev odvajanja ter čiščenja komunalnih odpadnih voda v Občini Kanal ob Soči.
Poročevalka Andreja Nanut (gradivo v prilogi)
GRADIVO:
- Obrazec – gradivo za sejo
- Elaborat 2019
- Primerjava cen
- Sklep o cenah storitev oskrbe s pitno vodo
- Sklep o cenah storitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda

6. Razprava in sklepanje o Odredbi o zaprtju trga Kontrada za parkiranje – predlog osnutka.
Poročevalka županja (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1

7. Razprava in sklepanje o Odredbi za časovno omejeno parkiranje na javnih površinah v Občini Kanal ob Soči – predlog osnutka.
Poročevalec Marino Velušček (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1

8. Kadrovske zadeve.
Poročevalec predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja


Skladno s 1. odstavkom 27. člena Poslovnika občinskega sveta je vabilo s priloženim gradivom objavljeno vsaj tri dni pred sejo tudi na spletni strani občine.


Tina Gerbec
županja


Vabljeni:
- člani občinskega sveta
- Nejc Kumar, direktor občinske uprave
- Katja Fratina Hvalec, pravnica Medobčinske uprave (k 1. točki dnevnega reda)
- mag. Iris Podobnik, direktorica JSMGG (k 2. točki dnevnega reda)

Obveščeni:
- krajevne skupnosti v Občini Kanal ob Soči
- nadzorni odbor
- mediji

Zapisniki

Zapisnik seje

Zvočni posnetki

posnetek 4. redne seje(1)